Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 4 септември 2019 г. — Finanzamt D/E

(Дело C-657/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzhof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Finanzamt D

Ответник: E

Преюдициални въпроси

При обстоятелства като разглежданите в главното производство, при които данъчнозадължено лице изготвя експертизи на потребността от здравно-социална грижа на определени пациенти по поръчка на Медицинската служба на здравното осигуряване, налице ли е дейност, която попада в обхвата на член 132, параграф 1, буква ж) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 ?

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

a)    За да бъде признат даден доставчик за благотворителна организация по смисъла на член 132, параграф 1, буква ж) от Директива 2006/112/ЕО, достатъчно ли e той да извършва доставките като подизпълнител по поръчка на организация, призната съгласно националното право за благотворителна по смисъла на член 132, параграф 1, буква ж) от Директива 2006/112/EО?

б)    При отрицателен отговор на буква а) от втория въпрос: при обстоятелства като разглежданите в главното производство достатъчно ли е, че разходите на призната организация по смисъла на член 132, параграф 1, буква ж) от Директива 2006/112/ЕО се поемат в общ размер от здравноосигурителните каси и осигурителните каси за здравно-социална грижа, за да може и подизпълнителят на тази организация да се третира като призната организация?

в)    При отрицателен отговор на букви a) и б) от втория въпрос: може ли държавата членка да обвърже признаването на данъчнозадълженото лице за благотворителна организация с условието то действително да е сключило договор със социалноосигурителна институция или институция за социални грижи, или е достатъчно това, че съгласно националното право може да се сключи договор?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.