Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 4. září 2019 – Finanzamt D v. E

(Věc C-657/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Navrhovatel v řízení o opravném prostředkuRevision: Finanzamt D

Odpůrkyně v řízení o opravném prostředkuRevision: E

Předběžné otázky

Jedná se za takových okolností, jako jsou okolnosti ve věci v původním řízení, ve které osoba povinná k dani jménem Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (Zdravotní služba zdravotního pojištění, Německo) vyhotovuje posudky o odkázanosti pacientů na péči jiné osoby, o činnost, která spadá do oblasti působnosti čl. 132 odst. 1 písm. g) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 ?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

a)     Postačuje pro účely uznání podnikatele za subjekt sociální povahy ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. g) směrnice 2006/112/ES skutečnost, že tento podnikatel poskytuje plnění jako subdodavatel subjektu, který je podle vnitrostátního práva uznán za subjekt sociální povahy ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. g) směrnice 2006/112/ES?

b)    V případě záporné odpovědi na otázku 2a): Je za takových okolností, jako jsou okolnosti ve věci v původním řízení, paušální úhrada nákladů uznaného subjektu ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. g) směrnice 2006/112/ES ze strany zdravotních pojišťoven a pojišťoven poskytujících pojištění pro případ odkázanosti dostatečná pro to, aby bylo třeba jako uznaný subjekt posuzovat rovněž subdodavatele tohoto subjektu?

c)    V případě záporné odpovědi na otázky 2a) a 2b): Může členský stát podmiňovat uznání za subjekt sociální povahy tím, že osoba povinná k dani skutečně uzavřela smlouvu s institucí sociálního zabezpečení nebo sociální péče, nebo pro účely uznání postačuje okolnost, že podle vnitrostátního práva by smlouva mohla být uzavřena?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s.1.