Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 4. septembril 2019 – Finanzamt D versus E

(kohtuasi C-657/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Vastustaja ja kassatsioonkaebuse esitaja: Finanzamt D

Kaebaja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: E

Eelotsuse küsimused

1.    Kas sellises olukorras nagu põhikohtuasjas, kus maksukohustuslane koostab ravikindlustusasutuse meditsiiniteenistuse ülesandel eksperdihinnanguid patsientide hooldusvajaduse kohta, on tegemist tegevusega, mis kuulub nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi1 (direktiiv 2006/112/EÜ), artikli 132 lõike 1 punkti g kohaldamisalasse?

2.    Juhul kui vastus esimesele küsimusele on jaatav:

a)    Kas selleks, et pidada ettevõtjat heategevana tunnustatud organisatsiooniks direktiivi 2006/112/EÜ artikli 132 lõike 1 punkti g tähenduses, on piisav, et ettevõtja osutab alltöövõtjana teenuseid sellise organisatsiooni ülesandel, kes on riigisisese õiguse alusel heategevana tunnustatud organisatsioon direktiivi 2006/112/EÜ artikli 132 lõike 1 punkti g tähenduses?

b)    Juhul kui vastus teise küsimuse punktile a on eitav: Kas sellises olukorras nagu põhikohtuasjas võimaldab asjaolu, et haige- ja hoolduskassad kannavad direktiivi 2006/112/EÜ artikli 132 lõike 1 punkti g tähenduses heategevana tunnustatud organisatsiooni kõik kulud, käsitada ka kõnealuse organisatsiooni alltöövõtjat heategevana tunnustatud organisatsioonina?

c) Juhul kui vastus teise küsimuse punktidele a ja b on eitav: Kas liikmesriik võib seada organisatsiooni heategevana tunnustamise tingimuseks, et maksukohustuslane on tegelikult sõlminud lepingu sotsiaalkindlustus- või sotsiaalabiasutusega, või on tunnustamiseks piisav, et riigisisene õigus võimaldab lepingut sõlmida?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.