Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 4.9.2019 – Finanzamt D v. E

(asia C-657/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Revision-menettelyn valittaja: Finanzamt D

Revision-menettelyn vastapuoli: E

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko pääasian kaltaisissa olosuhteissa, joissa verovelvollinen antaa sairausvakuutusalan lääketieteellisen yksikön toimeksiannosta lausuntoja potilaiden hoidon tarpeesta, kyse yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 (jäljempänä direktiivi 2006/112/EY) 132 artiklan 1 kohdan g alakohdan soveltamisalaan kuuluvasta toiminnasta?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi,

a)    jotta elinkeinon harjoittaja voidaan tunnustaa direktiivin 2006/112/EY 132 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetuksi sosiaalisia hyvinvointipalveluja tuottavaksi laitokseksi, riittääkö, että se tuottaa alihankkijana palveluja sellaisen laitoksen toimeksiannosta, joka on tunnustettu kansallisessa lainsäädännössä direktiivin 2006/112/EY 132 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetuksi sosiaalisia hyvinvointipalveluja tuottavaksi laitokseksi?

b)    Jos toisen kysymyksen a kohtaan vastataan kieltävästi, onko pääasian kaltaisissa olosuhteissa se, että sairaus- ja hoitokassat ottavat yleisesti vastatakseen direktiivin 2006/112/EY 132 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetun tunnustetun laitoksen kustannuksista, riittävää sen kannalta, että myös kyseisen laitoksen alihankkijaa voidaan pitää tunnustettuna laitoksena?

Jos toisen kysymyksen a ja b kohtaan annetaan kieltävä vastaus, voiko jäsenvaltio asettaa sosiaalisia hyvinvointipalveluja tuottavan laitoksen tunnustamisen ehdoksi sen, että verovelvollinen on tosiasiassa tehnyt sopimuksen sosiaaliturva- tai sosiaalihuoltolaitoksen kanssa, vai onko tunnustamisen kannalta riittävää, että kansallisen lainsäädännön mukaan sopimus voitaisiin tehdä?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.