Language of document :

A Bundesfinanzhof (Németország) által 2019. szeptember 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Finanzamt D kontra E

(C-657/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes: Finanzamt D

Alperes: E

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 132. cikke (1) bekezdése g) pontjának hatálya alá tartozó tevékenységről van-e szó az alapügyben szereplőkhöz hasonló olyan körülmények között, amikor az adóalany a betegek ápolásra szorultságáról készít szakvéleményeket a Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (az egészségbiztosítási rendszer orvosi szolgálata, Németország) megbízásából?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

a)    Elegendő-e valamely vállalkozónak a 2006/112/EK irányelv 132. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében vett szociális jellegű intézményként történő elismeréséhez az, hogy e vállalkozó alvállalkozóként a nemzeti jog alapján a 2006/112/EK irányelv 132. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében vett szociális intézményként elismert intézmény megbízásából nyújt szolgáltatásokat?

b)    A 2) a) kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Az alapügyben szereplőkhöz hasonló körülmények között elegendő-e a 2006/112/EK irányelv 132. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében vett elismert intézmény teljes költségének az egészségbiztosítási és ápolási biztosítási pénztárak által történő viselése ahhoz, hogy ezen intézmény alvállalkozóját is elismert intézménynek kelljen tekinteni?

c)    A 2) a) és 2) b) kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Függővé teheti-e a tagállam a szociális jellegű intézményként történő elismerést attól, hogy az adóalany ténylegesen szerződést kötött-e valamely szociális biztonsági vagy szociális gondozási intézménnyel, vagy az elismeréshez elegendő, hogy a nemzeti jog alapján szerződést lehetne kötni?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.