Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 4. septembrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Finanzamt D/E

(Lieta C-657/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzhof

Pamatlietas puses

Prasītājs: Finanzamt D

Atbildētāja: E

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai apstākļos kādi ir pamatlietā, kad Veselības aprūpes medicīniskā dienesta uzdevumā nodokļu maksātājs sagatavo atzinumu par aprūpes nepieciešamību pacientam, ir uzskatāma par darbību, kas ietilpst Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 132. panta 1. punkta g) apakšpunkta piemērošanas jomā?

2.    Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša:

a)    Vai ir pietiekami tam, lai uzņēmēju atzītu par sociāla rakstura struktūru Direktīvas 2006/112/EK 132. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē, ka tas sniedz pakalpojumus kā apakšuzņēmējs tādas struktūras uzdevumā, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir atzīta par sociālo struktūru Direktīvas 2006/112/EK 132. panta 1. punkta g) apakšpunkta nozīmē?

b)    Ja atbilde uz 2. jautājuma a) punktu ir noraidoša: vai tādos apstākļos kā pamatlietā, kad Kranken- un Pflegekassen pilnībā apmaksā Direktīvas 2006/112/EK 132. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē atzītas struktūras izdevumus, šis fakts ir pietiekams, lai arī šīs struktūras apakšuzņēmēju uzskatītu par atzītu struktūru?

c)    Ja atbilde uz 2. jautājuma a) un b) punktu ir noliedzoša: vai dalībvalsts var noteikt, ka atzīšana par sociālo struktūru ir atkarīga no tā, vai nodokļu maksātājs faktiski ir noslēdzis līgumu ar sociālās aprūpes vai sociālā nodrošinājuma iestādi, vai arī atzīšanai pietiek ar to, ka līgums varētu tikt noslēgts saskaņā ar valsts tiesību aktiem?

____________

1 OV 2006, L 347, 1. lpp.