Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 4 septembrie 2019 – Finanzamt D/E

(Cauza C-657/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Recurent: Finanzamt D

Intimat: E

Întrebările preliminare

1)    În împrejurări precum cele din litigiul principal, în care o persoană impozabilă întocmește, la cererea serviciului medical al casei de asigurări de sănătate, rapoarte privind dependența de asistență medicală pe termen lung a pacienților, există o activitate care intră în domeniul de aplicare al articolului 132 alineatul (1) litera (g) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 ?

2)    În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

a)    Pentru recunoașterea unui operator ca organism cu caracter social în sensul articolului 132 alineatul (1) litera (g) din Directiva 2006/112/CE, este suficient ca acesta să presteze servicii în calitate de subcontractor al unui organism care este recunoscut în temeiul dreptului național ca organism cu caracter social în sensul articolului 132 alineatul (1) litera (g) din Directiva 2006/112/CE?

b)    În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 2) litera a): în împrejurări precum cele din litigiul principal, preluarea forfetară de către casele de asigurări de sănătate și de asistență pe termen lung a costurilor unui organism recunoscut în sensul articolului 132 alineatul (1) litera (g) din Directiva 2006/112/CE este suficientă pentru a considera, de asemenea, ca organism recunoscut un subcontractor al acestui operator?

c)    În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 2) litera a) și la întrebarea 2) litera b): un stat membru poate condiționa recunoașterea ca organism cu caracter social de faptul că persoana impozabilă a încheiat în mod efectiv un contract cu o instituție de asigurări sociale sau de asistență socială sau este suficient, în vederea recunoașterii, faptul că, în temeiul legislației naționale, ar putea fi încheiat un contract?

____________

1 JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială 09/vol. 3, p. 7.