Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 4 september 2019 – Finanzamt D mot E

(Mål C-657/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i det nationella målet

Sökande: Finanzamt D

Svarande: E

Tolkningsfrågor

1    Ska den verksamhet som är i fråga i det nationella målet, där en beskattningsbar person på uppdrag av sjukförsäkringskassans medicintjänst (MDK) lämnar utlåtanden avseende patienters vårdbehov, anses som en verksamhet som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 132.1 g i rådets direktiv 2006/112/EG1 av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (nedan kallat direktiv 2006/112)?

2    För det fall fråga 1 besvaras jakande:

a)    Är det för att erkänna ett företag som ett organ med social karaktär, i den mening som avses i artikel 132.1 g i direktiv 2006/112, tillräckligt att företaget tillhandahåller tjänster i egenskap av underleverantör på uppdrag av en inrättning som enligt nationell rätt erkänns som ett organ av social karaktär, i den mening som avses i artikel 132.1 g i direktiv 2006/112?

b)    För det fall att fråga 2 a besvaras nekande: Är den omständigheten, att sjuk- och vårdkassorna schablonmässigt bär kostnaderna för ett erkänt organ, i den mening som avses i artikel 132.1 g i direktiv 2006/112, såsom i det nationella målet, tillräcklig för att en underleverantör ska kunna anses vara ett erkänt organ?

c)    Om frågorna 2 a och 2 b besvaras nekande: Får en medlemsstat som villkor för att erkänna en inrättning som ett organ av social karaktär kräva att den beskattningsbara personen har ingått ett avtal med ett socialförsäkringsorgan eller ett organ för social trygghet, eller är det för ett erkännande tillräckligt att ett avtal skulle kunna ingås enligt nationell rätt?

____________

1 EUT L 347, 2006, s.1.