Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof (Австрия), постъпило на 25 септември 2019 г. — Admiral Sportwetten GmbH и др.

(Дело C-711/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG, AKO Gastronomiebetriebs GmbH

Ответник: Magistrat der Stadt Wien

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 1 от Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество1 да се тълкува в смисъл, че разпоредбите на Wiener Wettterminalabgabegesetz (Закон на провинция Виена за данък върху терминали за залагания), с които се предвижда оперирането на терминали за залагания да се облага с данък, следва да се считат за „технически регламент“ по смисъла на тази директива?

Води ли пропускът да се нотифицират разпоредбите на Wiener Wettterminalabgabegesetz по смисъла на Директива (ЕС) 2015/1535 до невъзможност да се събира данък като данъка върху терминали за залагания?

____________

1 ОВ L 241, 2015 г., стр. 1.