Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van beroep te Brussel (Belgia) 30. augustil 2019 – Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA versus Gegevensbeschermingsautoriteit

(kohtuasi C-645/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hof van beroep te Brussel

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA

Vastustaja: Gegevensbeschermingsautoriteit

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/6791 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) artikli [55 lõiget 1], artikleid 56–58 ja artikleid 60–66 koosmõjus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 7, 8 ja 47 tuleb tõlgendada nii, et järelevalveasutus, kellele on kõnealuse määruse artikli [58 lõike 5] kohaselt vastu võetud riigisiseste õigusaktidega antud volitused esitada sama määruse rikkumise korral hagi asjaomase liikmesriigi kohtule, ei saa neid volitusi andmete piiriülese töötlemise juhtumil kasutada, kui ta ei ole kõnealuse piiriülese töötlemistoimingu osas juhtiv järelevalveasutus?

2.    Kas seejuures on oluline, et andmete kõnealuse piiriülese töötlemise raames vastutava töötleja peamine tegevuskoht ei ole asjaomases liikmesriigis, küll aga on selles liikmesriigis vastutava töötleja muu tegevuskoht?

3.    Kas seejuures on oluline, kas liikmesriigi järelevalveasutus esitab hagi vastutava töötleja peamise tegevuskoha vastu või tema enda riigis asuva tegevuskoha vastu?

4.    Kas seejuures on oluline, et liikmesriigi järelevalveasutus esitas hagi juba enne määruse jõustumise kuupäeva (25. mai 2018)?

5.    Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli [58 lõikel 5] on vahetu mõju, millest tulenevalt saab liikmesriigi järelevalveasutus tugineda sellele sättele, et algatada poolte suhtes kohtumenetlus või seda jätkata, isegi kui kõnealuse määruse artikli [58 lõiget 5] ei ole hoolimata asjaomase kohustuse olemasolust riigisisesesse õigusesse üle võetud?

6.    Kui eespool sõnastatud küsimustele vastatakse jaatavalt, siis kas selliste menetluste tulemus võib olla vastuolus juhtiva järelevalveasutuse vastupidiste järeldustega, kui kõnealune juhtiv järelevalveasutus uurib andmete piiriülese töötlemise samu või sarnaseid toiminguid, lähtudes isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 56 ja 60 ette nähtud korrast?

____________

1     ELT 2016, L 119, lk 1.