Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van beroep te Brussel (Belgia) on esittänyt 30.8.2019 – Facebook Ireland Limited, Facebook Inc ja Facebook Belgium bvba v. Gegevensbeschermingsautoriteit

(asia C-645/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hof van beroep te Brussel

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Facebook Ireland Limited, Facebook Inc ja Facebook Belgium bvba

Vastapuoli: Gegevensbeschermingsautoriteit

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27.4.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791 [55 artiklan 1 kohtaa], 56–58 artiklaa ja 60–66 artiklaa luettuina yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 8 ja 47 artiklan kanssa tulkittava siten, että valvontaviranomainen, jolla on kyseisen asetuksen [58 artiklan 5 kohdan] nojalla annetun kansallisen lain perusteella valtuudet panna jäsenvaltionsa tuomioistuimessa vireille oikeustoimet kyseisen asetuksen rikkomisen vuoksi, ei voi käyttää näitä valtuuksia rajatylittävän tietojenkäsittelyn yhteydessä, jos se ei ole tällaista rajatylittävää käsittelyä koskevissa kysymyksissä johtava valvontaviranomainen?

Onko tässä yhteydessä merkitystä sillä, että tällaista rajatylittävää käsittelyä harjoittavan rekisterinpitäjän päätoimipaikka ei ole kyseisessä jäsenvaltiossa, mutta sillä on siellä toinen toimipaikka?

Onko tässä yhteydessä merkitystä sillä, paneeko kansallinen valvontaviranomainen oikeustoimet vireille rekisterinpitäjän päätoimipaikkaa vastaan vai kyseisen valvontaviranomaisen omassa jäsenvaltiossa olevaa toimipaikkaa vastaan?

Onko tässä yhteydessä merkitystä sillä, että kansallinen valvontaviranomainen on pannut oikeustoimet vireille jo ennen tämän asetuksen voimaantuloa (25.5.2018)?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko yleisen tietosuoja-asetuksen [58 artiklan 5 kohdalla] välitön oikeusvaikutus, niin että kansallinen valvontaviranomainen voi vedota mainittuun artiklaan pannakseen vireille oikeudenkäyntimenettelyn yksityisiä osapuolia vastaan tai jatkaakseen tällaista menettelyä, jopa siinä tapauksessa, että yleisen tietosuoja-asetuksen [58 artiklan 5 kohtaa] ei ole nimenomaisesti saatettu osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, vaikka näin edellytetään?

Jos edellisiin kysymyksiin vastataan myöntävästi, voiko tällaisten menettelyjen tulos estää johtavaa valvontaviranomaista tekemästä vastakkaista ratkaisua siinä tapauksessa, että se tutkii samoja tai samankaltaisia rajatylittäviä käsittelytoimia yleisen tietosuoja-asetuksen 56 ja 60 artiklassa säädetyn järjestelmän mukaisesti?

____________

1 EUVL 2016, L 119, s. 1.