Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. kolovoza 2019. uputio Hof van beroep te Brussel (Belgija) – Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA protiv Gegevensbeschermingsautoriteit

(predmet C-645/19)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hof van beroep te Brussel

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA

Tuženik: Gegevensbeschermingsautoriteit

Prethodna pitanja

Treba li članak [55. stavak 1.], članke 56. do 58. i članke 60. do 66. Uredbe 2016/6791 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ u vezi s člancima 7., 8. i 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima tumačiti na način da nadzorno tijelo koje prema nacionalnom zakonu u okviru prenošenja članka [58. stavka 5.] te uredbe ima ovlasti podnijeti tužbu sudu svoje države članice u slučaju povreda te uredbe, ali ne može izvršavati tu ovlast u okviru prekogranične obrade ako nije vodeće nadzorno tijelo za tu prekograničnu obradu?

Je li pritom važno što voditelj te prekogranične obrade nema u toj državi članici glavni, nego drugi poslovni nastan?

Je li pritom važno podnosi li nacionalno nadzorno tijelo tužbu protiv glavnog poslovnog nastana voditelja obrade ili poslovnog nastana u vlastitoj državi članici?

Je li pritom važno što je nacionalno nadzorno tijelo već podnijelo tužbu prije stupanja na snagu te uredbe (25. svibnja 2018.)?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo prethodno pitanje: ima li članak [58. stavak 5.] OUZP-a izravan učinak, tako da se nacionalno nadzorno tijelo može pozvati na tu odredbu kako bi pokrenulo ili nastavilo sudski postupak protiv pojedinih stranaka, čak i ako članak [58. stavak 5.] nije prenesen u nacionalno pravo iako takva obveza postoji?

U slučaju potvrdnog odgovora na prethodna pitanja: može li ishod takvih postupaka biti protivan suprotnom utvrđenju vodećeg nadzornog tijela ako to vodeće nadzorno tijelo istražuje iste ili slične postupke prekogranične obrade u skladu s mehanizmom predviđenim člancima 56. i 60. OUZP-a?

____________

1     SL 2016., L 119, str. 1.