Language of document :

A Hof van beroep te Brussel (Belgium) által 2019. augusztus 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA kontra Gegevensbeschermingsautoriteit

(C-645/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van beroep te Brussel

Az alapeljárás felei

Fellebbezők: Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA

Ellenérdekű fél: Gegevensbeschermingsautoriteit

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679 rendeletnek1 (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 47. cikkével összefüggésben értelmezett [55.] cikkének [(1) bekezdését], 56–58. cikkét és 60–66. cikkét, hogy az a felügyeleti hatóság, amely az e rendelet [58.] cikke [(5) bekezdésének] átültetése céljából elfogadott nemzeti jogszabályok szerint e rendelet megsértése esetén jogosult keresetet indítani a tagállamában működő valamely bíróság előtt, e hatáskörét a határokon átnyúló adatkezelés keretében nem gyakorolhatja, ha e hatóság a határokon átnyúló ezen adatkezelés tekintetében nem minősül fő felügyeleti hatóságnak?

Releváns-e ebben a tekintetben az, hogy a határokon átnyúló ezen adatkezelés szempontjából adatkezelőnek minősülő személy vagy szerv tevékenységének központja nem ebben a tagállamban található, azonban az adatkezelő e tagállamban másik tevékenységi hellyel rendelkezik?

Releváns-e ebben a tekintetben az, hogy a nemzeti felügyeleti hatóság az adatkezelő tevékenységének központja vagy a saját tagállamában található tevékenységi hely ellen indítja-e a keresetet?

Releváns-e ebben a tekintetben az, hogy a nemzeti felügyeleti hatóság a keresetet már e rendelet hatálybalépése (2018. május 25.) előtt megindította?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: közvetlen hatállyal rendelkezik-e az általános adatvédelmi rendelet [58.] cikkének [(5) bekezdése], és következésképpen hivatkozhat-e a nemzeti felügyeleti hatóság e rendelkezésre annak érdekében, hogy bírósági eljárást indítson vagy folytasson bizonyos felek ellen még akkor is, ha e rendelet [58.] cikkének [(5) bekezdését] – erre vonatkozó kötelezettség fennállása ellenére – nem ültették át a nemzeti jogba?

Az előző kérdésekre adandó igenlő válasz esetén: az ilyen eljárások eredménye kizárhatja-e a fő felügyeleti hatóság ellentétes megállapítását, ha ez a fő felügyeleti hatóság az azonos vagy hasonló határokon átnyúló adatkezelési műveleteket az általános adatvédelmi rendelet 56. és 60. cikkében előírt mechanizmus szerint vizsgálja?

____________

1 HL 2016. L 119., 1. o.; helyesbítések: HL 2016. L 314., 72. o.; HL 2018. L 127., 2. o.