Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel (Belgicko) 30. augusta 2019 – Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA/Gegevensbeschermingsautoriteit

(vec C-645/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van beroep te Brussel

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľky: Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA

Odporca v odvolacom konaní: Gegevensbeschermingsautoriteit

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa články [55 ods. 1], 56 až 58 a 60 až 66 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) v spojení s článkami 7, 8 a 47 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že dozorný orgán, ktorý je podľa vnútroštátnych právnych predpisov vydaných na vykonanie článku [58 ods. 5] tohto nariadenia oprávnený v prípade porušenia tohto nariadenia podať žalobu na súd svojho členského štátu, nemôže toto svoje oprávnenie vykonávať v rámci cezhraničného spracúvania údajov, ak nie je vedúcim dozorným orgánom pre toto cezhraničné spracúvanie?

2.    Je pritom relevantné, že prevádzkovateľ tohto cezhraničného spracúvania nemá svoju hlavnú prevádzkareň v tomto členskom štáte, ale má tu inú prevádzkareň?

3.    Je pritom relevantné, či vnútroštátny dozorný orgán žalobu podá proti hlavnej prevádzkarni prevádzkovateľa alebo proti prevádzkarni v jeho vlastnom členskom štáte?

4.    Je pritom relevantná skutočnosť, že vnútroštátny dozorný orgán žalobu podal už pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia (25. mája 2018)?

5.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Má článok [58 ods. 5] GDPR priamy účinok, takže vnútroštátny dozorný orgán sa môže odvolávať na toto ustanovenie, aby začal súdne konanie proti jednotlivým účastníkom alebo v takom konaní pokračoval, aj keby článok [58 ods. 5] nebol prebratý do vnútroštátneho práva, hoci existuje povinnosť ho prebrať?

6.    V prípade kladných odpovedí na predchádzajúce otázky: Môže výsledok takýchto konaní brániť opačnému konštatovaniu vedúceho dozorného orgánu, ak tento vedúci dozorný orgán skúma podľa mechanizmu upraveného v článkoch 56 a 60 GDPR tie isté alebo podobné procesy cezhraničného spracúvania?

____________

1     Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 1.