Language of document :

Преюдициално запитване от Handelsgericht Wien (Австрия), постъпило на 6 септември 2019 г. — flightright GmbH/Austrian Airlines AG

(Дело C-661/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Handelsgericht Wien

Страни в главното производство

Жалбоподател: flightright GmbH

Ответник: Austrian Airlines AG

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 7, параграф 1, второ изречение във връзка с параграф 4 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/911 , да се тълкува в смисъл, че при въздушен превоз на пътници, който се осъществява с два полета и не включва значителен престой на летището, на което се сменят полетите, само дължината на втората отсечка е от значение за определянето на размера на обезщетението, ако е предявен иск срещу въздушния превозвач, изпълняващ полета по втората отсечка, когато е възникнала нередовността, и превозът по първата отсечка се осъществява от друг въздушен превозвач?

____________

1     ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218.