Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Handelsgericht Wien (Itävalta) on esittänyt 6.9.2019 – flightright GmbH v. Austrian Airlines AG

(asia C-661/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Handelsgericht Wien

Pääasian asianosaiset

Valittaja: flightright GmbH

Vastapuoli: Austrian Airlines AG

Ennakkoratkaisukysymys

Onko matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/20041 7 artiklan 1 kohdan toista virkettä yhdessä sen 4 kohdan kanssa tulkittava siten, että silloin, kun matkustajia kuljetetaan yhdellä kaksi lentoa käsittävällä lentoreitillä ilman merkittävän pituista välilaskua kauttakulkulentokentällä, ainoastaan [alkup. s. 2] lentomatkan toisen osuuden pituus on korvauksen määrän kannalta ratkaiseva etäisyys, kun kanne on kohdistettu lentoliikenteen harjoittajaan, joka on vastannut lentomatkan toisesta osuudesta, jossa sääntöjenvastaisuus on tapahtunut, ja kun lentomatkan ensimmäisen osuuden on suorittanut toinen lentoliikenteen harjoittaja?

____________

1 EUVL 2004, L 46, s. 1.