Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 6. septembrī iesniedza Handelsgericht Wien (Austrija) – flightright GmbH/Austrian Airlines AG

(Lieta C-661/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Handelsgericht Wien

Pamatlietas puses

Prasītāja: flightright GmbH

Atbildētāja: Austrian Airlines AG

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 1 , 7. panta 1. punkta otrais teikums, lasot to kopā ar tās 4. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka pasažieru pārvadājuma gadījumā savienotajā reisā, kas sastāv no diviem lidojumiem bez vērā ņemamas uzturēšanās pārsēšanās lidostā, tikai otrā maršruta posma attālums ir noteicošais attālums, aprēķinot kompensācijas apmēru, ja prasība ir celta pret otrās maršruta daļas, kurā ir noticis pārkāpums, apkalpojošo gaisa pārvadātāju un pārvadājumu pirmajā maršruta daļā ir veicis cits gaisa pārvadātājs?

____________

1 OV 2004, L 46, 1. lpp.