Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Handelsgericht Wien (Oostenrijk) op 6 september 2019 – flightright GmbH / Austrian Airlines AG

(Zaak C-661/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Handelsgericht Wien

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: flightright GmbH

Verwerende partij: Austrian Airlines AG

Prejudiciële vraag

Moet artikel 7, lid 1, tweede zin, juncto artikel 7, lid 4, van verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/911 , aldus worden uitgelegd dat bij personenvervoer op een uit twee vluchten bestaande vliegverbinding zonder noemenswaardig oponthoud in de overstapluchthaven, alleen de afstand van het tweede deeltraject relevant is voor de hoogte van de compensatie, wanneer de vordering is ingesteld tegen de luchtvaartmaatschappij die het tweede deeltraject heeft uitgevoerd, tijdens hetwelk de onregelmatigheid zich heeft voorgedaan, en het vervoer over het eerste deeltraject door een andere luchtvaartmaatschappij is uitgevoerd?

____________

1 PB 2004, L 46, blz. 1.