Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Handelsgericht Wien (Austria) w dniu 6 września 2019 r. – flightright GmbH / Austrian Airlines AG

(Sprawa C-661/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Handelsgericht Wie

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: flightright GmbH

Strona pozwana: Austrian Airlines AG

Pytania prejudycjalne

Czy art. 7 ust. 1 zdanie drugie w związku z ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/911 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku przewozu osób w ramach połączenia lotniczego składającego się z dwóch lotów, bez istotnego pobytu na lotnisku przesiadkowym, jedynie odległość drugiego etapu podróży stanowi odległość istotną dla określenia wysokości odszkodowania, jeżeli powództwo skierowane jest przeciwko przewoźnikowi lotniczemu obsługującemu drugi etap podróży, na którym doszło do nieprawidłowości, zaś przewóz na pierwszym etapie podróży został wykonany przez innego przewoźnika lotniczego?

____________

1 Dz.U. 2004, L 46, s. 1.