Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien (Rakúsko) 6. septembra 2019 – flightright GmbH/Austrian Airlines AG

(vec C-661/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Handelsgericht Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: flightright GmbH

Žalovaná: Austrian Airlines AG

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 7 ods. 1 druhá veta v spojení s odsekom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/911 , vykladať v tom zmysle, že v prípade prepravy osôb v rámci leteckého spojenia pozostávajúceho z dvoch letov bez relevantnej dĺžky pobytu na tranzitnom letisku, sa na účely výpočtu výšky nároku na náhradu za relevantnú vzdialenosť považuje výlučne vzdialenosť druhého úseku cesty, ak je žaloba namierená proti leteckému dopravcovi prevádzkujúcemu druhý úsek cesty, ktorý bol narušený, a prepravu v rámci prvého úseku cesty zabezpečil iný letecký dopravca?

____________

1 Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10.