Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Handelsgericht Wien (Österrike) den 6 september 2019 – flightright GmbH mot Austrian Airlines AG

(Mål C-661/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Handelsgericht Wien

Parter i det nationella målet

Klagande: flightright GmbH

Motpart: Austrian Airlines AG

Tolkningsfråga

Ska artikel 7.1 andra meningen och artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/911 tolkas så, att det vid beräkningen av kompensationen i samband med en persontransport som består av två flygningar utan nämnvärt uppehåll på den mellanliggande flygplatsen, enbart är avståndet för den andra delsträckan som anses avgörande om talan riktar sig mot det lufttrafikföretag som genomför den andra delsträckan, på vilken störningen har inträffat, och den första delsträckan genomförs av ett annat lufttrafikföretag?

____________

1 EUT L 46, 2004, s. 1.