Language of document :

Жалба, подадена на 20 септември 2019 г. от Pilatus Bank plc срещу определението, постановено от Общия съд (втори състав) на 10 юли 2019 г. по дело T-687/18, Pilatus Bank/Европейска централна банка (ЕЦБ)

(Дело C-701/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Pilatus Bank plc (представители: O. H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Друга страна в производството: Европейска централна банка (ЕЦБ)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени обжалваното определение на Общия съд,

да установи допустимостта на жалбата за отмяна,

да върне делото за ново разглеждане от Общия съд, който да се произнесе по жалбата за отмяна, и

да осъди ЕЦБ да заплати съдебните разноски на жалбоподателя и разноските, свързани с настоящото производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага следните основания.

Първо основание: Общият съд изопачил малтийското право, като приел, че всички правомощия на жалбоподателя и на управителния му съвет били прехвърлени на компетентното лице.

Второ основание: обжалваното определение нарушило правото на ефективни правни средства за защита, признато от правото на Съюза.

Трето основание: Общият съд допуснал грешка, като приел, че обжалваното решение е само подготвителен акт.

Четвърто основание: Общият съд изопачил съдържанието на обжалваното решение, както и като цяло фактите по делото.

Пето основание: обжалваното определение не можело да бъде потвърдено въз основа на изтъкнатия при условията на евентуалност довод за евентуално съгласуване между компетентното лице и членовете на управителния съвет.

Шесто основание: обжалваното определение не можело да бъде потвърдено въз основа на изтъкнатия при условията на евентуалност довод за участие на адвокат в делото.

Седмо основание: обжалваното определение не можело да бъде потвърдено въз основа на изтъкнатия при условията на евентуалност довод, че обжалваното решение се съдържало само в електронно писмо.

Осмо основание: предметът на жалбата не бил отпаднал.

____________