Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 20. září 2019 Pilatus Bank proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 10. července 2019 ve věci T-687/18, Pilatus Bank v. Evropská centrální banka (ECB)

(Věc C-701/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Pilatus Bank plc (zástupci: O.H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Další účastnice řízení: Evropská centrální banka (ECB)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadené usnesení Tribunálu;

rozhodl, že žaloba na neplatnost je přípustná;

vrátil věc zpět Tribunálu k rozhodnutí o žalobě na neplatnost; a

uložil ECB náhradu nákladů navrhovatelky a nákladů řízení o tomto kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatelka následující důvody.

První důvod vycházející z toho, že Tribunál zkreslil maltské právo, když měl za to, že byly všechny pravomoci navrhovatelky a jejího představenstva převedeny na oprávněnou osobu.

Druhý důvod vycházející z toho, že byla napadeným usnesením porušena záruka účinného prostředku nápravy v unijním právu.

Třetí důvod vychází z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že sporné rozhodnutí bylo pouze přípravným opatřením.

Čtvrtý důvod vychází z toho, že Tribunál zkreslil obsah sporného rozhodnutí a obecně i skutkové okolnosti věci.

Pátý důvod vychází z toho, že napadené usnesení nemůže podpůrně obstát z důvodu možné konzultace oprávněné osoby s členy představenstva.

Šestý důvod vychází z toho, že napadené usnesení nemůže podpůrně obstát vzhledem k zapojení advokáta do věci.

Sedmý důvod vychází z toho, že napadené usnesení nemůže podpůrně obstát vzhledem k tomu, že je sporné rozhodnutí obsaženo pouze v e-mailu.

Osmý důvod vychází z toho, že se žaloba nestala bezpředmětnou.

____________