Language of document :

Pilatus Bank plc 20. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 10. juuli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-687/18: Pilatus Bank versus Euroopa Keskpank (EKP)

(kohtuasi C-701/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Pilatus Bank plc (esindajad: advokaadid O. H. Behrends ja M. Kirchner)

Teine menetlusosaline: Euroopa Keskpank (EKP)

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu otsus;

tunnistada tühistamishagi vastuvõetavaks;

saata kohtuasi tühistamishagi läbivaatamiseks tagasi Üldkohtusse ning

mõista EKP-lt välja apellandi apellatsiooniga seotud kulud.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjendamiseks esitab apellant järgmised väited.

Esimene väide, et Üldkohus on moonutanud Malta õigust, leides, et hageja ja tema juhatuse kogu pädevus on üle antud pädevale isikule.

Teine väide, et vaidlustatud kohtumäärusega on rikutud liidu õigusega tagatud tõhusa õiguskaitse põhimõtet.

Kolmas väide, et Üldkohus on ekslikult leidnud, et vaidlustatud otsus on vaid pelk ettevalmistav meede.

Neljas väide, et Üldkohus moonutas vaidlustatud otsuse sisu ja üldisemalt kohtuasja asjaolusid.

Viies väide, et vaidlustatud kohtumäärust ei saa jätta jõusse teise võimalusena esitatud argumendi alusel, et pädeva isiku ja direktorite vaheline koostöö oli võimalik.

Kuues väide, et vaidlustatud kohtumäärust ei saa jätta jõusse teise võimalusena esitatud argumendi alusel, et advokaat oli juhtumiga seotud.

Seitsmes väide, et vaidlustatud kohtumäärust ei saa jätta jõusse teise võimalusena esitatud argumendi alusel, et vaidlustatud otsus sisaldus pelgalt e-kirjas.

Kaheksas väide, et hagiavaldus ei ole muutunud esemetuks.

____________