Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 20. septembrī Pilatus Bank plc iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2019. gada 10. jūlija spriedumu lietā T-687/18 Pilatus Bank/Eiropas Centrālā banka (ECB)

(lieta C-701/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Pilatus Bank plc (pārstāvis: O. H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Centrālā banka (ECB)

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto Vispārējās tiesas rīkojumu;

atzīt prasību atcelt [apstrīdēto lēmumu] par pieņemamu;

nodot lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējā tiesā, lai tā lemtu par prasību atcelt [apstrīdēto lēmumu], un

piespriest ECB atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesāšanās izdevumus, tostarp saistībā ar apelācijas tiesvedību.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza šādus pamatus.

Pirmais pamats, ar ko tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa ir sagrozījusi Maltas tiesības, pieņemdama, ka visas apelācijas sūdzības iesniedzējas un tās direktoru padomes pilnvaras ir nodotas kompetentajai personai.

Otrais pamats, ar ko tiek apgalvots, ka pārsūdzētajā rīkojumā ir pārkāpta Savienības tiesībās paredzētā efektīvas tiesību aizsardzības garantija.

Trešais pamats, ar ko tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu, pieņemdama, ka apstrīdētais lēmums ir tikai sagatavojošs akts.

Ceturtais pamats, ar ko tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa ir sagrozījusi apstrīdētā lēmuma saturu, kā arī vispārīgāk – lietas faktiskos apstākļus.

Piektais pamats, ar ko tiek apgalvots, ka pārsūdzētais rīkojums nevar tik paturēts spēkā, pamatojoties uz pakārtoti izvirzīto pamatu par iespējamo kompetentās personas apspriešanos ar direktoru padomi.

Sestais pamats, ar ko tiek apgalvots, ka pārsūdzētais rīkojums nevar tik paturēts spēkā, pamatojoties uz pakārtoti izvirzīto pamatu saistībā ar to, ka advokāts esot iesaistīts lietā.

Septītais pamats, ar ko tiek apgalvots, ka pārsūdzētais rīkojums nevar tik paturēts spēkā, pamatojoties uz pakārtoti izvirzīto pamatu par to, ka apstrīdētais lēmums ir ietverts vienkāršā e-pasta vēstulē.

Astotais pamats, ar ko tiek apgalvots, ka prasībai nav zudis priekšmets.

____________