Language of document :

Odwołanie od postanowienia Sądu (druga izba) wydanego w dniu 10 lipca 2019 r. w sprawie T-687/18, Pilatus Bank / Europejski Bank Centralny, wniesione w dniu 20 września 2019 r. przez Pilatus Bank plc

(Sprawa C-701/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Pilatus Bank plc (przedstawiciele: O.H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Druga strona postępowania: Europejski Bank Centralny (EBC)

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie zaskarżonego postanowienia Sądu;

uznanie skargi o stwierdzenie nieważności za dopuszczalną;

przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania w przedmiocie skargi o stwierdzenie nieważności; oraz

obciążenie EBC kosztami poniesionymi przez wnoszącego odwołanie i kosztami tego postanowienia odwoławczego.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania wnoszący odwołanie podnosi następujące zarzuty:

Pierwszy zarzut, zgodnie z którym Sąd przeinaczył prawo maltańskie, uznając, iż wszystkie uprawnienia wnoszącego odwołanie oraz jego zarządu zostały przeniesione na właściwą osobę.

Drugi zarzut, zgodnie z którym zaskarżone postanowienie naruszyło przewidzianą w prawie Unii gwarancję skutecznego środka prawnego.

Trzeci zarzut, zgodnie z którym Sąd popełnił błąd, uznając, iż zaskarżona decyzja jest jedynie aktem przygotowawczym.

Czwarty zarzut, zgodnie z którym Sąd przeinaczył treść zaskarżonej decyzji, a także – bardziej ogólnie – okoliczności faktyczne sprawy.

Piąty zarzut, zgodnie z którym zaskarżone postanowienie nie może zostać utrzymane w mocy na podstawie argumentu podniesionego tytułem żądania subsydiarnego dotyczącego możliwych konsultacji między właściwą osobą a członkami zarządu.

Szósty zarzut, zgodnie z którym zaskarżone postanowienie nie może zostać utrzymane w mocy na podstawie argumentu podniesionego tytułem żądania subsydiarnego polegającego na tym, że w sprawie zaangażowano prawnika.

Siódmy zarzut, zgodnie z którym zaskarżone postanowienie nie może zostać utrzymane w mocy na podstawie argumentu podniesionego tytułem żądania subsydiarnego polegającego na tym, że zaskarżona decyzja została zawarta jedynie w wiadomości e-mail.

Ósmy zarzut, zgodnie z którym skarga nie stała się bezprzedmiotowa.

____________