Language of document :

Överklagande ingett den 20 september 2019 av Pilatus Bank plc av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 10 juli 2019 i mål T-687/18, Pilatus Bank mot Europeiska centralbanken (ECB)

(Mål C-701/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Pilatus Bank plc (ombud: O.H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska centralbanken (ECB)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva det överklagade beslutet från tribunalen,

förklara att talan om ogiltigförklaring kan tas upp till sakprövning,

återförvisa målet till tribunalen för att avgöra talan om ogiltigförklaring, och

förplikta ECB att ersätta klagandens rättegångskostnader och kostnaderna för detta överklagande.

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet åberopar klaganden följande grunder.

Den första grunden: Tribunalen misstolkade maltesisk lag genom att anta att klagandens och dess styrelses befogenheter överfördes till den behöriga personen.

Den andra grunden: Det överklagade beslutet åsidosatte rätten till ett effektivt rättsmedel enligt europeisk rätt.

Tredje grunden: Tribunalen gjorde en felaktig bedömning när den fann att det omtvistade beslutet endast var en förberedande åtgärd.

Den fjärde grunden: Tribunalen missuppfattade innehållet i det omtvistade beslutet och mer generellt omständigheterna i målet.

Den femte grunden: Det överklagade beslutet saknar stöd i den alternativa grunden om den behöriga personens eventuella samråd med direktörerna.

Den sjätte grunden: Det överklagade beslutet saknar stöd i den alternativa grunden om att en advokat deltagit i ärendet.

Den sjunde grunden: Det överklagade beslutet saknar stöd i den alternativa grunden att det omtvistade beslutet enbart återfanns i ett epostmeddelande.

Den åttonde grunden: Talan har inte förlorat sitt syfte.

____________