Language of document :

Жалба, подадена на 20 септември 2019 г. от Quanta Storage, Inc. срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 12 юли 2019 г. по дело T-772/15, Quanta Storage, Inc./Европейска комисия

(Дело C-699/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Quanta Storage, Inc. (представители: B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt, W. Sparks, advocaat, T. Siakka, Δικηγόρος)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

а)    да отмени обжалваното съдебно решение в частта, в която отхвърля жалбата, и да осъди Quanta Storage да понесе направените от него съдебни разноски и четири пети от съдебните разноски на Комисията,

б)    да отмени Решение на Комисията от 21 октомври 2015 г. (Дело AT39639 — Оптични дискови устройства) в частта, която се отнася до жалбоподателя,

в)    при условията на евентуалност да намали наложената на жалбоподателя глоба,

г)    при условията на евентуалност, да върне делото на Общия съд, и

д)    да осъди Комисията да заплати всички разноски по производствата.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква следните пет основания.

Първо основание: Общият съд не е приложил релевантния правен критерий и е изопачил доказателствата относно нарушаване на правото на защита с оглед на констатацията на Комисията, че са извършени няколко нарушения.

Второ основание: Общият съд е изопачил доказателствата във връзка с правото на защита и правото на добра администрация.

Трето основание: Общият съд не е разгледал релевантния въпрос или не го е разбрал правилно и/или не е приложил правилния правен критерий относно противоречията, свързани с обхвата на нарушението.

Четвърто основание: изопачаване на доказателствата, неприлагане на правилния правен критерий и/или неразглеждане на релевантния въпрос или неправилното му разбиране с оглед на отговорността на жалбоподателя по член 101 ДФЕС.

Пето основание: нарушение на правомощието за пълен съдебен контрол, изопачаване на доказателствата и порок в мотивите във връзка с определянето на глобата.

____________