Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 20. září 2019 Quanta Storage, Inc. proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 12. července 2019 ve věci T-772/15, Quanta Storage, Inc. v. Evropská komise

(Věc C-699/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Quanta Storage, Inc. (zástupci: B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt, W. Sparks, advocaat, T. Siakka, Δικηγόρος)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

a) zrušil napadený rozsudek v části, v níž zamítá žalobu a ukládá společnosti Quanta Storage náhradu nákladů řízení, jakož i čtyři pětiny nákladů vynaložených Komisí;

b) zrušil rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2015 (věc AT39639 – Čtečky optických disků) v rozsahu, v němž se týká navrhovatelky;

c) podpůrně, snížil pokutu uloženou navrhovatelce;

d) podpůrně, vrátil věc Tribunálu; a

e) uložil Komisi náhradu veškerých nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku se navrhovatelka dovolává pěti důvodů kasačního opravného prostředku.

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že Tribunál nepoužil relevantní právní kritérium a zkreslil důkazy týkající se porušení práv na obhajobu tím, že Komise konstatovala několik protiprávních jednání.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že Tribunál zkreslil důkazy týkající se porušení práv na obhajobu a na řádnou správu.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že se Tribunál nezabýval relevantní záležitostí nebo jí správně neporozuměl či dále neuplatnil správné právní kritérium ve vztahu k nesrovnalostem týkajícím se rozsahu protiprávního jednání.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vychází ze zkreslení důkazů, z nedostatku uplatnění správného právního kritéria, z toho, že se Tribunál nezabýval relevantní záležitostí nebo jí správně neporozuměl v souvislosti s odpovědností navrhovatelky na základě článku 101 SFEU.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku vychází z porušení plné soudní pravomoci, zkreslení důkazů a z nedostatečného odůvodnění v souvislosti s uložením pokuty.

____________