Language of document :

Appel iværksat den 20. september 2019 af Quanta Storage, Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 12. juli 2019 i sag T-772/15, Quanta Storage, Inc. mod Europa-Kommissionen

(Sag C-699/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Quanta Storage, Inc. (ved barrister B. Hartnett, Rechtsanwalt O. Geiss, advocaat W. Sparks og dikigoros T. Siakka)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

a)    Den appellerede dom ophæves, for så vidt som Europa-Kommissionen blev frifundet, og Quanta Storage blev pålagt at bære sine egne omkostninger og betale fire femtedele af de af Kommissionen afholdte omkostninger.

b)    Kommissionens afgørelse af 21. oktober 2015 (sag AT.39639 – Optiske diskdrev) annulleres, for så vidt som den vedrører appellanten.

c)    Subsidiært nedsættes den bøde, som appellanten er blevet pålagt.

d)    Mere subsidiært hjemvises sagen til Retten.

e)    Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen har appellanten fremsat fem anbringender.

Første anbringende: Retten anvendte ikke de relevante retlige kriterier og foretog en urigtig gengivelse af bevisernes klare betydning, for så vidt angår Kommissionens tilsidesættelse af retten til forsvar ved konstateringen af, at der forelå flere overtrædelser.

Andet anbringende: Retten foretog en urigtig gengivelse af bevisernes klare betydning hvad angår retten til forsvar og retten til god forvaltning.

Tredje anbringende: Retten undlod at behandle et relevant punkt eller misforstod det og/eller undlod at anvende de korrekte, retlige kriterier i relation til selvmodsigelser angående overtrædelsens omfang.

Fjerde anbringende: Retten foretog en urigtig gengivelse af bevisernes klare betydning, udlod at anvende de korrekte, retlige kriterier og/eller undlod at behandle et relevant punkt eller misforstod det hvad angår appellantens ansvar i henhold til artikel 101 TEUF.

Femte anbringende: Der er sket en tilsidesættelse af den fulde prøvelsesret, der er foretaget en urigtig gengivelse af bevisernes klare betydning, og der foreligger en begrundelsesmangel hvad angår bødefastsættelsen.

____________