Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 12 lipca 2019 r. w sprawie T-772/15, Quanta Storage Inc. / Komisja Europejska, wniesione w dniu 20 września 2019 r. przez Quanta Storage, Inc.

(Sprawa C-699/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Quanta Storage, Inc. (przedstawiciele: B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt, W. Sparks, advocaat, T. Siakka, Δικηγόρος)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącej odwołanie

Uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim oddala on skargę, a także obciąża spółkę Quanta Storage własnymi kosztami oraz czterema piątymi kosztów poniesionych przez Komisję;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 21 października 2015 r. (sprawa AT.39639 – Napędy optyczne) w zakresie, w jakim dotyczy ona wnoszącej odwołanie;

ewentualnie, obniżenie grzywny nałożonej na wnoszącą odwołanie;

ewentualnie, przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania; oraz

obciążenie Komisji wszystkimi kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu odwołania wnosząca odwołanie ponosi pięć następujących zarzutów.

Zarzut pierwszy oparty na twierdzeniu, że Sąd nie zastosował właściwych kryteriów prawnych oraz przeinaczył jasne znaczenie dowodów w odniesieniu do naruszenia prawa do obrony poprzez stwierdzenie przez Komisję szeregu naruszeń.

Zarzut drugi dotyczący przeinaczenia przez Sąd jasnego znaczenia dowodów dotyczących prawa do obrony i prawa do dobrej administracji.

Zarzut trzeci oparty na argumentacji, według której Sąd nie zbadał istotnego zagadnienia lub nie zrozumiał go właściwie lub nie zastosował prawidłowych kryteriów prawnych w odniesieniu do sprzeczności dotyczących zakresu naruszenia.

Zarzut czwarty dotyczący przeinaczenia jasnego znaczenia dowodów, niezastosowania prawidłowych kryteriów prawnych lub niezbadania lub niezrozumienia istotnego zagadnienia w odniesieniu do odpowiedzialności wnoszącej odwołanie na podstawie art. 101 TFUE.

Zarzut piąty dotyczący naruszenia nieograniczonego prawa orzekania, przeinaczenia jasnego znaczenia dowodów i błędnego rozumowania w odniesieniu do ustalenia wysokości grzywny.

____________