Language of document :

Odvolanie podané 20. septembra 2019: Quanta Storage, Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 12. júla 2019 vo veci T-772/15, Quanta Storage, Inc./Európska komisia

(vec C-699/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Quanta Storage, Inc. (v zastúpení: B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt, W. Sparks, advocaat, T. Siakka, Δικηγόρος)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok v časti, v ktorej sa ním zamieta žaloba a spoločnosti Quanta Storage sa ukladá povinnosť nahradiť trovy konania, ako aj štyri pätiny trov konania Komisie;

zrušil rozhodnutie Komisie z 21. októbra 2015 (vec AT39639 – Optické diskové mechaniky) v rozsahu, v akom sa týka odvolateľky;

alternatívne, znížil pokutu uloženú odvolateľke;

alternatívne, vrátil vec Všeobecnému súdu, a

uložil Komisii povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza päť odvolacích dôvodov.

Prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd neuplatnil relevantný právny test a skreslil jasný význam dôkazov týkajúcich sa porušenia práv na obhajobu v dôsledku toho, že Komisia konštatovala viacero porušení.

Druhý odvolací dôvod: Všeobecný súd skreslil jasný význam dôkazov týkajúcich sa porušenia práv na obhajobu a práva na riadnu správu vecí verejných.

Tretí odvolací dôvod: Všeobecný súd sa nezaoberal relevantnou skutočnosťou alebo ju neinterpretoval správne a/alebo neuplatnil správny právny test vo vzťahu k rozporuplnostiam týkajúcim sa rozsahu porušenia.

Štvrtý odvolací dôvod: skreslenie jasného významu dôkazov, neuplatnenie správneho právneho testu, a/alebo nezaoberanie sa relevantnou skutočnosťou alebo jej nesprávna interpretácia v súvislosti so zodpovednosťou odvolateľky podľa článku 101 ZFEÚ.

Piaty odvolací dôvod: porušenie neobmedzenej súdnej právomoci, skreslenie jasného významu dôkazov a chybné odôvodnenie v súvislosti s uložením pokuty.

____________