Language of document :

Överklagande ingett den 20 september 2019 av Quanta Storage, Inc. av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 12 juli 2019 i mål T-772/15, Quanta Storage, Inc. mot Europeiska kommissionen

(Mål C-699/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Quanta Storage, Inc. (ombud: B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt, W. Sparks, advocaat, T. Siakka, Δικηγόρος)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen till den del sökandens talan ogillades och Quanta Storage förpliktades att bära sina rättegångskostnader och ersätta fyra femtedelar av kommissionens rättegångskostnader,

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 21 oktober 2015 (ärende AT39639 – optiska diskenheter) till den del det avser klaganden,

i andra hand, sänka de böter som ålagts klaganden,

i tredje hand, återförvisa målet till tribunalen och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan har klaganden åberopat följande fem grunder:

Första grunden, tribunalen tillämpade inte de relevanta rättsliga kriterierna och förvrängde bevisningen beträffande åsidosättande av rätten till försvar genom att kommissionen kom fram till att flera överträdelser begåtts.

Andra grunden,

____________