Language of document : ECLI:EU:C:2019:1045

TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2019 m. gruodžio 4 d.(*)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsauga – Reglamentai (EB) Nr. 510/2006 ir (ES) Nr. 1151/2012 – 13 straipsnio 1 dalis – Reglamentas (EB) Nr. 583/2009 – 1 straipsnis – Pavadinimo „Aceto Balsamico di Modena (SGN)“ įregistravimas – Šio pavadinimo ne geografinių sudedamųjų dalių apsauga – Apimtis“

Byloje C‑432/18

dėl Bundesgerichtshof (Federalinis Aukščiausiasis Teismas, Vokietija) 2018 m. balandžio 12 d. nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2018 m. liepos 2 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

prieš

Balema GmbH

TEISINGUMO TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas E. Regan, teisėjai I. Jarukaitis (pranešėjas), E. Juhász, M. Ilešič ir C. Lycourgos,

generalinis advokatas G. Hogan,

posėdžio sekretorius D. Dittert, skyriaus vadovas,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2019 m. gegužės 23 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

–        Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, atstovaujamos advokatų A. Ringle ir A. Rinkler,

–        Balema GmbH, atstovaujamos advokatų C. Eggers ir C. Böhler,

–        Vokietijos vyriausybės, atstovaujamos J. Möller, M. Hellmann ir U. Bartl,

–        Graikijos vyriausybės, atstovaujamos G. Kanellopoulos, A.‑E. Vasilopoulou ir E.‑E. Krompa,

–        Ispanijos vyriausybės, atstovaujamos A. Rubio González ir L. Aguilera Ruiz,

–        Italijos vyriausybės, atstovaujamos G. Palmieri, padedamos avvocato dello Stato S. Fiorentino,

–        Europos Komisijos, atstovaujamos B. Eggers, D. Bianchi, B. Hofstötter ir I. Naglis,

susipažinęs su 2019 m. liepos 29 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

Sprendimą

1        Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2009 m. liepos 3 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 583/2009, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Aceto Balsamico di Modena (SGN)) (OL L 175, 2009, p. 7), 1 straipsnio išaiškinimo.

2        Šis prašymas pateiktas nagrinėjant pavadinimą „Aceto Balsamico di Modena (SGN)“ turinčių produktų gamintojų asociacijos Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena (toliau – Consorzio) ir Balema GmbH ginčą dėl to, kad ši įmonė naudoja žodį „balsamico“ acto produktų, neatitinkančių šios saugomos geografinės nuorodos (toliau – SGN) specifikacijų, etiketėse.

 Teisinis pagrindas

 Reglamentas (EB) Nr. 510/2006

3        2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (OL L 93, 2006, p. 12) buvo panaikintas ir pakeistas 1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (OL L 208, 1992, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 13 t., p. 4). Reglamentas Nr. 510/2006 nuo 2013 m. sausio 3 d. buvo panaikintas ir pakeistas 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012, p. 1).

4        Reglamento Nr. 510/2006 3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, kurios tekstas sutampa su Reglamento Nr. 2081/92 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos tekstu ir iš esmės atitinka šiuo metu galiojančio Reglamento Nr. 1151/2012 3 straipsnio 6 punktą, buvo nustatyta:

„Šiame reglamente „bendriniu tapęs pavadinimas“ – žemės ūkio produkto ar maisto produkto pavadinimas, kuris, nors ir sietinas su vietove ar regionu, kuriame šis žemės ūkio produktas ar maisto produktas buvo pirmiausia pagamintas ar juo buvo prekiaujama, tapo įprastu žemės ūkio produkto ar maisto produkto pavadinimu Bendrijoje.“

5        Reglamento Nr. 510/2006 7 straipsnio „Prieštaravimas / sprendimas įregistruoti“ 1 dalyje ir 5 dalies pirmoje, trečioje ir ketvirtoje pastraipose buvo numatyta:

„1.      Per šešis mėnesius nuo 8 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje numatyto paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos bet kuri valstybė narė ar trečioji šalis gali pateikti prieštaravimą pasiūlymui įregistruoti, atsiųsdama Komisijai tinkamai pagrįstą pareiškimą.

<…>

5.      Jeigu prieštaravimas yra priimtinas pagal 3 dalį, Komisija ragina suinteresuotąsias šalis pradėti atitinkamas konsultacijas.

<…>

Jeigu susitarimas nebuvo pasiektas, Komisija priima sprendimą [1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999, p. 23; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 124)], 5 ir 7 straipsniuose] nurodyta tvarka, atsižvelgdama į taikomą sąžiningą ir tradicinę vartoseną bei realią galimybę suklaidinti.

Sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“

6        Šios nuostatos iš esmės pakartotos atitinkamai Reglamento Nr. 1151/2012 51 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, 51 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje, 52 straipsnio 3 dalies b punkte ir 52 straipsnio 4 dalyje.

7        Reglamento Nr. 510/2006 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse, kurių tekstas sutampa su Reglamento Nr. 2081/1992 13 straipsnio 1 ir 3 dalių tekstu (esminių pakeitimų nepadaryta) ir atitinka šiuo metu galiojančio Reglamento Nr. 1151/2012 13 straipsnio 1 ir 2 dalis, buvo nurodyta:

„1.      Įregistruoti pavadinimai saugomi nuo:

a)      bet kokio tiesioginio ar netiesioginio įregistruoto pavadinimo naudojimo komerciniais tikslais produktams, kuriems netaikomas įregistravimas, jeigu šie produktai panašūs į tuo pavadinimu įregistruotus produktus arba jeigu, naudojantis tuo pavadinimu, naudojamasi saugomo pavadinimo reputacija;

b)      bet kokio neleistino naudojimo, imitavimo ar įvaizdžio apie gaminį atkūrimo, net ir tuo atveju, jeigu yra nurodoma tikroji produkto kilmė arba jeigu saugomas pavadinimas yra išverstas, arba prie jo rašomi žodžiai, pavyzdžiui, „rūšis“, „tipas“, „metodas“, „pagaminta kaip“, „imitacija“ ar panašūs;

c)      bet kokios melagingos ar klaidinančios nuorodos į, pavyzdžiui, produkto provenenciją, kilmę, pobūdį ar esmines ypatybes, esančios ant produkto išorinės ar vidinės pakuotės, reklaminėje medžiagoje arba su atitinkamu produktu susijusiuose dokumentuose, ir nuo produkto įpakavimo į tokią tarą, kuri gali sukelti klaidingą įspūdį apie produkto kilmę;

d)      bet kokios kitos praktikos, galinčios suklaidinti vartotojus dėl tikrosios produkto kilmės.

Kai įregistruoto pavadinimo sudėtyje [yra] bendriniu laikytinas žemės ūkio produkto ar maisto produkto pavadinimas, to bendrinio pavadinimo vartojimas atitinkamam žemės ūkio produktui ar maisto produktui žymėti nelaikomas prieštaraujančiu pirmos pastraipos a ir b punktams.

2.      Saugomi pavadinimai negali tapti bendriniais.“

 Reglamentas Nr. 583/2009

8        Kaip matyti iš Reglamento Nr. 583/2009 vizų, jis buvo priimtas remiantis Reglamentu Nr. 510/2006, būtent jo 7 straipsnio 5 dalies trečia ir ketvirta pastraipomis.

9        Reglamento Nr. 583/2009 2–5, 7, 8 ir 10–12 konstatuojamosiose dalyse nurodyta:

„(2)      Vokietija, Graikija ir Prancūzija pareiškė prieštaravimą [dėl registracijos] pagal [Reglamento Nr. 510/2006] 7 straipsnio 1 dalį. <…>

(3)      Vokietijos prieštaravimo pareiškime iš esmės išreikšti nuogąstavimai dėl to, kad įregistravus saugomą geografinę nuorodą nukentėtų ne trumpiau kaip penkerius metus teisėtai rinkoje esantys produktai, kurie jau ir parduodami Balsamessig arba Aceto balsamico pavadinimais ir šių pavadinimų bendrasis [bendrinis] pobūdis. <…>

(4)      Prancūzijos prieštaravimo pareiškime iš esmės pažymima, kad vartotojai Aceto Balsamico di Modena nesuvokia kaip produkto, turinčio ypatumo, kuris skirtų nuo Tarybos reglamentu (EB) Nr. 813/2000 jau įregistruoto kaip saugoma geografinė nuoroda Aceto balsamico tradizionale di Modena ypatumo [Prancūzijos prieštaravimo pareiškimas buvo susijęs su tuo, kad pavadinimas „Aceto Balsamico di Modena“ neturi gero vardo, kuris skirtųsi nuo pavadinimo „Aceto balsamico tradizionale di Modena“, kuris [2000 m. balandžio 17 d.] Tarybos reglamentu (EB) Nr. 813/2000 [papildančiu Komisijos reglamento (EB) Nr. 1107/96 dėl geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų įregistravimo, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 17 straipsnyje nustatyta tvarka, priedą (OL L 100, 2000, p. 5; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 29 t., p. 20)] jau įregistruotas kaip saugoma kilmės vietos nuoroda, turimo gero vardo]. Pasak Prancūzijos, vartotojai galėtų būti suklaidinti dėl minėto produkto pobūdžio ir kilmės.

(5)      Graikija pažymėjo, kad jos teritorijoje gaminama daug balzaminio acto, kuriuo prekiaujama balsamico ir balsamon pavadinimais, todėl pavadinimo [„Aceto Balsamico di Modena“] įregistravimas neigiamai paveiktų šiuos ne trumpiau kaip penkerius metus teisėtai rinkoje esančius produktus. Graikija taip pat pabrėžia, kad terminai „aceto balsamico“ ir „balsamic“ ir kt. yra bendrojo pobūdžio [bendriniai].

<…>

(7)      Kadangi per nustatytą laikotarpį Prancūzija, Vokietija, Graikija ir Italija susitarimo nepasiekė, Komisija turi priimti sprendimą <…>

(8)      Komisija paprašė <…> Kilmės vietos nuorodų, geografinių nuorodų ir specifinių savybių sertifikatų mokslinio komiteto pateikti nuomonę apie tai, ar įgyvendintos registravimo sąlygos. Vienbalsiai priimtoje 2006 m. kovo 6 d. nuomonėje Komitetas nusprendė, kad „Aceto Balsamico di Modena“ vidaus ir tarptautinėje rinkoje turi itin gerą vardą. Apie tai galima spręsti iš to, kad šis produktas minimas daugelio valstybių narių virtuvių receptuose, apie jį daug informacijos pateikiama internete, spaudoje ir visuomenės informavimo priemonėse. Todėl Aceto Balsamico di Modena atitinka sąlygą, susijusią su produkto šiuo pavadinimu reputacija. Komitetas taip pat pastebėjo, kad šie produktai rinkoje kartu yra jau šimtmečius. Komitetas taip pat konstatavo, kad „Aceto Balsamico di Modena“ ir „Aceto balsamico tradizionale di Modena“ yra skirtingi produktai, nes skiriasi jų savybės, klientai, naudojimas, platinimo būdas, pateikimas ir kaina, taip užtikrinamas nešališkas požiūris į atitinkamus gamintojus ir išvengiama vartotojų klaidinimo. Komisija šiai nuomonei visiškai pritaria.

<…>

(10)      Vokietija ir Graikija prieštaravimuose dėl bendro pobūdžio pavadinimo registravimo pasiūlymo [registruoti siūlomo pavadinimo bendrinio pobūdžio] prieštaravo ne dėl viso pavadinimo, t. y. „Aceto Balsamico di Modena“, tačiau dėl tam tikrų jo dalių, t. y. terminų „balsamico“ ir „aceto balsamico“ arba jų vertimų. Apsauga suteikiama sudėtiniam pavadinimui „Aceto Balsamico di Modena“. Sudėtinio pavadinimo atskiros ne geografinės dalys, net jei jos naudojamos kartu, taip pat jų vertimas, gali būti vartojami [Sąjungos] teritorijoje laikantis [Sąjungos] teisinės tvarkos principų ir taisyklių.

(11)      Remiantis šiais duomenimis, pavadinimą „Aceto Balsamico di Modena“ į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą reikėtų įtraukti.

(12)      Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Saugomų geografinių nuorodų ir saugomų kilmės vietos nuorodų nuolatinio komiteto nuomonę.“

10      Reglamento Nr. 583/2009 1 straipsnyje nustatyta, kad „[š]io reglamento I priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas“. Šiame priede nurodytas pavadinimas „Aceto Balsamico di Modena (SGN)“.

 Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas

11      Balema gamina Badeno (Vokietija) vyno acto produktus ir jais prekiauja bent 25 metus. Šių produktų etiketėse, be kita ko, nurodyti žodžiai „Balsamico“ ir „Deutscher balsamico“, esantys užrašuose „Theo der Essigbrauer, Holzfassreifung, Deutscher balsamico traditionell, naturtrüb aus badischen Weinen“ (Acto gamintojas Theo, subrandinta medinėse statinėse, tradicinis balzaminis actas iš Vokietijos, natūraliai drumstas, pagamintas iš Badeno vyno) arba „1. Deutsches Essig-Brauhaus, Premium, 1868, Balsamico, Rezeptur No. 3“ (1-oji Vokietijos acto gamykla, Premium, 1868, balzaminis actas, receptūra Nr. 3).

12      Consorzio manė, kad naudodama žodį „Balsamico“ Balema pažeidžia SGN „Aceto Balsamico di Modena“, todėl išsiuntė jai įspėjamąjį pranešimą. Ši bendrovė savo ruožtu Vokietijos teismuose pareiškė ieškinį dėl pripažinimo, kad ji neprivalo liautis naudoti šio žodžio Vokietijoje pagamintų acto produktų etiketėse, kaip nurodyta pirmesniame šio sprendimo punkte. Kadangi pirmojoje instancijoje šis ieškinys buvo atmestas, minėta bendrovė pateikė apeliacinį skundą; šis skundas buvo patenkintas, motyvuojant, be kita ko, tuo, kad toks naudojimas neprieštarauja Reglamento Nr. 1151/2012 13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktui, nes Reglamentu Nr. 583/2009 šiai SGN teikiama apsauga taikoma tik visam pavadinimui „Aceto Balsamico di Modena“.

13      Consorzio dėl šio sprendimo pateikė kasacinį skundą Bundesgerichtshof (Federalinis Aukščiausiasis Teismas, Vokietija); šis teismas mano, kad bylos baigtis priklauso nuo to, ar naudojant žodį „Balsamico“ arba žodžių junginį „Deutscher balsamico“ pažeidžiamas Reglamento Nr. 1151/2012 13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas, taigi pirmiausia reikia nustatyti, ar pagal Reglamento Nr. 583/2009 1 straipsnį suteikta pavadinimo „Aceto Balsamico di Modena“ apsauga taikoma tik šiam visam pavadinimui, ar apima ir jo atskirų ne geografinių terminų naudojimą.

14      Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad iš Reglamento Nr. 1151/2012 13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos ir Teisingumo Teismo jurisprudencijos matyti, jog iš kelių žodžių sudaryto pavadinimo, įregistruoto kaip kilmės nuoroda ar geografinė nuoroda, apsauga gali būti taikoma ir atskiriems šią nuorodą sudarantiems žodžiams. Vis dėlto iš kelių elementų sudarytos SGN apsaugos apimtis gali būti pagrįstai ribojama aktu, kuriuo įregistruotas atitinkamas pavadinimas. Šis teismas taip pat mano, kad tai, jog Komisija į reglamentų dėl saugomų pavadinimų įregistravimo konstatuojamąsias dalis įtraukė pastabas, kuriomis ribojama apsaugos apimtis, nėra neteisėtas nukrypimas nuo Reglamento Nr. 1151/2012, nes pagal šį reglamentą Komisija gali priimti sprendimą dėl registracijos, jei pareikštas prieštaravimas ir nebuvo pasiekta susitarimo.

15      Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nuomone, nagrinėjamu atveju apsaugos taikymas tik visam pavadinimui „Aceto Balsamico di Modena“, netaikant jos atskiroms ne geografinėms sudėtinėms dalims, gali būti grindžiamas Reglamento Nr. 583/2009 3, 5 ir 10 konstatuojamosiomis dalimis. Be to, nors, kiek tai susiję su saugomomis kilmės vietos nuorodomis (toliau – SKVN) „Aceto balsamico tradizionale di Modena“ ir „Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia“, įregistruotomis Reglamentu Nr. 813/2000, šių pavadinimų ne geografinių sudedamųjų dalių naudojimo teisėtumas, jei šiuo klausimu nieko nenurodyta reglamente dėl jų įregistravimo, turi būti nagrinėjamas kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 1151/2012 13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktą ir 13 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, vis dėlto, kiek tai susiję su nagrinėjama SGN, nebūtų prieštaringa pripažinti, kad šios nuorodos apsauga buvo apribota Reglamentu Nr. 583/2009, o tai, kad šis aspektas nesukonkretintas reglamente dėl šių SKVN įregistravimo, galėjo lemti paprasčiausiai prieštaravimų nebuvimas.

16      Tokiomis aplinkybėmis Bundesgerichtshof (Aukščiausiasis Federalinis Teismas) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui tokį prejudicinį klausimą:

„Ar visam pavadinimui „Aceto Balsamico di Modena“ suteikta apsauga apima viso pavadinimo ne geografinių sudedamųjų dalių („Aceto“, „Balsamico“, „Aceto Balsamico“) naudojimą?“

 Dėl prašymo atnaujinti žodinę proceso dalį

17      Susipažinusi su generalinio advokato išvada, Consorzio 2019 m. rugpjūčio 7 d. raštu paprašė atnaujinti žodinę proceso dalį. Grįsdama savo prašymą Consorzio iš esmės tvirtina, kad generalinio advokato išvada grindžiama naujomis aplinkybėmis, dėl kurių šalys dar nepateikė nuomonės ir kurios susijusios su SKVN „Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia“ ir „Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia“ registracija ir su tuo, kad aptariami žodžiai gali būti bendro pobūdžio; ji taip pat teigia, kad siūlomas atsakymas neperteikia tikrosios bylos problemos ir nesuteikia prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui galimybės veiksmingai išspręsti jo nagrinėjamo ginčo. Iš šios išvados taip pat matyti, kad Teisingumo Teismas neturi pakankamai informacijos, kad galėtų priimti sprendimą.

18      Pagal Procedūros reglamento 83 straipsnį Teisingumo Teismas, išklausęs generalinį advokatą, gali bet kada nutarti atnaujinti žodinę proceso dalį – pirmiausia, jeigu mano, kad jam nepateikta pakankamai informacijos, jeigu baigus žodinę proceso dalį šalis pateikė naują faktą, kuris gali būti lemiamas Teisingumo Teismui priimant sprendimą, arba jeigu nagrinėjant bylą reikia remtis argumentu, dėl kurio šalys ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 23 straipsnyje nurodyti suinteresuotieji asmenys nepateikė nuomonės.

19      Taip nėra nagrinėjamu atveju. Nauja faktinė aplinkybė nebuvo nurodyta, be to, Consorzio ir kiti šioje byloje dalyvavę suinteresuotieji asmenys tiek per rašytinę, tiek žodinę proceso dalį galėjo išdėstyti faktinius ir teisinius argumentus, kurie, jų manymu, yra reikšmingi atsakant į pateiktą klausimą. Šiuo klausimu visų pirma dėl esą naujų aplinkybių, kurias nurodo Consorzio, reikia pažymėti, kad pirmąją iš šių aplinkybių aiškiai paminėjo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas savo prašyme priimti prejudicinį sprendimą, o antrąją nurodė Europos Komisija savo rašytinėse pastabose, be to, dėl jos Teisingumo Teismo šalims pateikė klausimą raštu, į kurį jos turėjo atsakyti per posėdį. Taigi, išklausęs generalinį advokatą, Teisingumo Teismas mano, kad turi visą būtiną informaciją sprendimui priimti ir kad byla neturi būti sprendžiama remiantis nauja faktine aplinkybe ar argumentu, dėl kurio šalys ar suinteresuotieji asmenys nepateikė nuomonės.

20      Kalbant apie kritiką, pareikštą dėl generalinio advokato išvados, taip pat primintina, kad, pirma, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statute ir Teisingumo Teismo procedūros reglamente suinteresuotiesiems asmenims nenumatyta galimybės pateikti pastabų dėl generalinio advokato išvados (2017 m. spalio 25 d. Sprendimo Polbud – Wykonawstwo, C‑106/16, EU:C:2017:804, 23 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija ir 2018 m. liepos 25 d. Sprendimo Mitsubishi Shoji Kaisha ir Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C‑129/17, EU:C:2018:594, 25 punktas).

21      Antra, pagal SESV 252 straipsnio antrą pastraipą generalinio advokato pareiga – viešame posėdyje visiškai nešališkai ir nepriklausomai teikti motyvuotą išvadą dėl bylų, kuriose pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statutą jis privalo dalyvauti. Šiuo klausimu pasakytina, kad Teisingumo Teismo nesaisto nei generalinio advokato išvada, nei ją pagrindžiantys motyvai. Todėl suinteresuotosios šalies nesutikimas su generalinio advokato išvada, nepaisant to, kokie klausimai joje nagrinėjami, savaime negali būti motyvas, pateisinantis žodinės proceso dalies atnaujinimą (2017 m. spalio 25 d. Sprendimo Polbud – Wykonawstwo, C‑106/16, EU:C:2017:804, 24 punktas ir 2018 m. liepos 25 d. Sprendimo Mitsubishi Shoji Kaisha ir Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C‑129/17, EU:C:2018:594, 26 punktas).

22      Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Teisingumo Teismas mano, kad nereikia atnaujinti žodinės proceso dalies.

 Dėl prejudicinio klausimo

23      Savo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Reglamento Nr. 583/2009 1 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pavadinimo „Aceto Balsamico di Modena“ apsauga apima jo ne geografinių sudedamųjų dalių naudojimą.

24      Pagal Reglamento Nr. 583/2009 1 straipsnį, siejamą su jo 11 konstatuojamąja dalimi ir I priedu, pavadinimas „Aceto Balsamico di Modena (SGN)“ įregistruotas ir įtrauktas į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą. Remiantis šio 1 straipsnio formuluote, įregistruotas ir dėl to saugomas visas pavadinimas „Aceto Balsamico di Modena“.

25      Šiuo klausimu Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad pagal Reglamente Nr. 2081/92 įtvirtintą apsaugos sistemą, kuri vėliau perkelta į Reglamentą Nr. 510/2006, o šiuo metu numatyta Reglamente Nr. 1151/2012, klausimus dėl įregistruoto pavadinimo atskirų sudedamųjų dalių apsaugos turi įvertinti nacionalinis teismas, remdamasis detalia suinteresuotųjų asmenų jam pateiktų faktinių aplinkybių analize (šiuo klausimu žr. 1998 m. birželio 9 d. Sprendimo Chiciak ir Fol, C‑129/97 ir C‑130/97, EU:C:1998:274, 38 punktą ir 2008 m. vasario 26 d. Sprendimo Komisija / Vokietija, C‑132/05, EU:C:2008:117, 30 punktą).

26      Vis dėlto dėl „sudėtinių“ pavadinimų, įregistruotų pagal Reglamentą Nr. 2081/92, Teisingumo Teismas taip pat yra nusprendęs, jog tai, kad reglamente, kuriuo įregistruojamas toks pavadinimas, nėra išnašos, kurioje būtų nurodyta, kad registracijos neprašoma taikyti vienai iš šio pavadinimo dalių, nebūtinai reiškia, kad yra saugoma kiekviena jo dalis. Teisingumo Teismas nurodė, kad, net jei gali atrodyti, jog iš Reglamento Nr. 2081/92 13 straipsnio matyti, kad, nesant konkrečių aplinkybių, liudijančių priešingai, pagal šią nuostatą suteikiama apsauga apima ne tik patį sudėtinį pavadinimą, bet ir kiekvieną iš jo sudedamųjų dalių, vis dėlto taip yra tik tuomet, kai ši sudedamoji dalis nėra bendrinis ar bendras terminas (šiuo klausimu žr. 1998 m. birželio 9 d. Sprendimo Chiciak ir Fol, C‑129/97 ir C‑130/97, EU:C:1998:274, 37 ir 39 punktus).

27      Kadangi Reglamente Nr. 2081/92 įtvirtinta žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos sistema, kiek tai susiję su šių pavadinimų apsauga, buvo be esminių pakeitimų perkelta į Reglamentą Nr. 510/2006, paskui – į Reglamentą Nr. 1151/2012, o šio pirmojo reglamento 13 straipsnio nuostatos taip pat be esminių pakeitimų perkeltos į paskesnių reglamentų 13 straipsnį, konstatuotina, kad ši jurisprudencija vis dar reikšminga ir kad ji taikytina ir tokiems sudėtiniams pavadinimams, kaip nagrinėjama SGN, įregistruotiems pagal Reglamentą Nr. 510/2006 ir dabar saugomiems pagal Reglamentą Nr. 1151/2012.

28      Vis dėlto iš konkrečių aplinkybių, susijusių su pavadinimo „Aceto Balsamico di Modena“ įregistravimu Reglamentu Nr. 583/2009, matyti, kad šiam pavadinimui suteikta apsauga negali būti taikoma ir jį sudarantiems atskiriems ne geografiniams terminams.

29      Šiuo klausimu primintina, kad rezoliucinė akto dalis yra neatsiejamai susijusi su motyvuojamąja, todėl jį aiškinant reikia atsižvelgti į jo priėmimo motyvus (2000 m. birželio 27 d. Sprendimo Komisija / Portugalija, C‑404/97, EU:C:2000:345, 41 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija ir 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo Italija / Komisija, C‑91/01, EU:C:2004:244, 49 punktas).

30      Nagrinėjamu atveju Reglamento Nr. 583/2009 8 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad būtent pavadinimas „Aceto Balsamico di Modena“ vidaus ir tarptautinėje rinkoje turi itin gerą vardą ir kad būtent šis pavadinimas atitinka sąlygą, susijusią su produkto šiuo pavadinimu reputacija.

31      Be to, dėl Vokietijos Federacinės Respublikos ir Graikijos Respublikos pateiktų prieštaravimų dėl šio pavadinimo registracijos šio reglamento 10 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad šios valstybės narės „prieštaravo ne dėl viso pavadinimo, t. y. „Aceto Balsamico di Modena“, tačiau dėl tam tikrų jo sudedamųjų dalių, t. y. terminų „balsamico“ ir „aceto balsamico“ arba jų vertimų“, kad „[a]psauga suteikiama sudėtiniam pavadinimui „Aceto Balsamico di Modena“ ir, kad „[s]udėtinio pavadinimo atskiros ne geografinės dalys, net jei naudojamos kartu, taip pat jų vertimas, gali būti vartojami [Sąjungos] teritorijoje laikantis [Sąjungos] teisinės tvarkos principų ir taisyklių“.

32      Taigi šio reglamento 11 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad, „[r]emiantis šiais duomenimis, pavadinimą „Aceto Balsamico di Modena“ į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą reikėtų įtraukti“.

33      Iš Reglamento Nr. 583/2009 konstatuojamųjų dalių taip pat aiškiai matyti, kad nagrinėjamos SGN ne geografiniams terminams, t. y. „aceto“ ir „balsamico“, taip pat jų junginiui ir vertimams negali būti taikoma apsauga, kuri SGN „Aceto Balsamico di Modena“ buvo suteikta Reglamentu Nr. 510/2006, o dabar užtikrinama Reglamentu Nr. 1151/2012.

34      Be to, neginčijama, kad žodis „aceto“ yra bendras terminas, kaip jau yra konstatavęs Teisingumo Teismas (šiuo klausimu žr. 1981 m. gruodžio 9 d. Sprendimo Komisija / Italija, 193/80, EU:C:1981:298, 25 ir 26 punktus). Kita vertus, žodis „balsamico“ yra būdvardžio „balzaminis“ vertimas į italų kalbą, neturintis jokios geografinės konotacijos ir, kiek tai susiję su actu, bendrai vartojamas apibūdinti actui, kuriam būdingas saldžiarūgštis skonis. Taigi tai taip pat yra bendras terminas, kaip jis suprantamas pagal šio sprendimo 26 punkte primintą jurisprudenciją.

35      Galiausiai, kaip iš esmės pažymėjo generalinis advokatas savo išvados 57 ir 58 punktuose, šis nagrinėjamai SGN suteiktos apsaugos apimties išaiškinimas taikomas atsižvelgiant į SKVN „Aceto balsamico tradizionale di Modena“ ir „Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia“ registraciją, į kurią, kaip nurodyta Reglamento Nr. 583/2009 konstatuojamosiose dalyse, Komisija taip pat atsižvelgė, priimdama šį reglamentą. Taigi terminų „aceto“ ir „balsamico“ vartojimas šiose SKVN, taip pat jų junginių ir vertimų naudojimas negali būti laikomas galinčiu pakenkti nagrinėjamai SGN suteiktai apsaugai.

36      Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, į pateiktą klausimą reikia atsakyti, kad Reglamento Nr. 583/2009 1 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pavadinimo „Aceto Balsamico di Modena“ apsauga neapima jo atskirų ne geografinių terminų naudojimo.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

37      Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendžia:

2009 m. liepos 3 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 583/2009, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Aceto Balsamico di Modena (SGN)), 1 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pavadinimo „Aceto Balsamico di Modena“ apsauga neapima jo atskirų ne geografinių terminų naudojimo.

Parašai.


*      Proceso kalba: vokiečių.