Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Senāts) (Litva) dne 7. října 2019 – Euromin Holdings (Cyprus) Limited v. Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(Věc C-735/19)

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Augstākā tiesa (Senāts)

Účastnice původního řízení

Žalobkyně v prvním stupni a navrhovatelka v kasačním řízení: Euromin Holdings (Cyprus) Limited

Žalovaná v prvním stupni a navrhovatelka v kasačním řízení: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Předběžné otázky

Je vnitrostátní právní úprava, podle které se cena akcie pro účely povinné nabídky zpětného odkupu vypočítá jako podíl čistých aktiv cílové společnosti (včetně nekontrolních – menšinových – podílů) počtem vydaných akcií, v rozporu se správným uplatněním článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí1 ?

V případě záporné odpovědi na první otázku, tedy že čistá aktiva cílové společnosti nemají zahrnovat nekontrolní či menšinové podíly, lze za jasně určenou ve smyslu čl. 5 odst. 4 druhého pododstavce směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí považovat metodu stanovení ceny akcie, pro jejíž pochopení je nutné uplatnit jednu z metod soudcovského dotváření práva, a sice teleologickou redukci?

Je s čl. 5 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí, tedy se stanovováním spravedlivé ceny, v souladu právní úprava, která stanoví, že je třeba zvolit nejvyšší cenu mezi těmito třemi možnými variantami:

cena, za kterou předkladatel nabídky nebo osoby jednající ve shodě s ním nabyli akcie cílové společnosti v období 12 měsíců před touto nabídkou. V případě nabytí akcií za odlišné ceny bude cenu zpětného odkupu představovat nejvyšší z cen nabytí akcií v období 12 měsíců před vznikem zákonné povinnosti zahájit nabídku zpětného odkupu;

vážený průměr cen za akcii na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému s největším objemem transakcí s příslušnými akciemi v období posledních 12 měsíců. Vážený průměr cen za akcii se vypočítá na základě 12 měsíců před vznikem zákonné povinnosti zahájit nabídku zpětného odkupu;

hodnota akcie vypočítaná jako podíl čistých aktiv cílové společnosti počtem vydaných akcií. Čistá aktiva se vypočítají odečtením části vlastních akcií a závazků od celkových aktiv cílové společnosti. Má-li cílová společnost akcie různých jmenovitých hodnot, pro účely výpočtu hodnoty akcie se čistá aktiva vydělí poměrně k procentním podílům představovaným jednotlivými jmenovitými hodnotami akcie v základním kapitálu?

Je-li výsledkem metody výpočtu stanovené vnitrostátním právem s využitím prostoru pro uvážení poskytnutého [členským státům] článkem 5 odst. 4 druhým pododstavcem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí cena vyšší než podle čl. 5 odst. 4 prvního pododstavce, je v souladu s cílem směrnice zvolit vždy nejvyšší cenu?

Vznikne-li v důsledku nesprávného uplatnění práva Evropské unie jednotlivci škoda, lze vnitrostátním právem stanovit omezení náhrady uvedené škody, pokud se toto omezení vztahuje na škodu vzniklou nesprávným uplatněním vnitrostátního práva i na škodu vzniklou nesprávným uplatněním unijního práva?

Přiznávají ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí použitelná v projednávané věci práva jednotlivcům, tedy je splněna příslušná podmínka vzniku odpovědnosti státu?

____________

1 Úř. věst. 2004, L 142, s. 12; Zvl. vyd. 17/02, s. 20.