Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākā tiesa (Senāts) (Läti) 7. oktoobril 2019 – Euromin Holdings (Cyprus) Limited versus Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(kohtuasi C-735/19)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Augstākā tiesa (Senāts)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Euromin Holdings (Cyprus) Limited

Vastustaja: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/25/EÜ ülevõtmispakkumiste kohta1 artikli 5 õige kohaldamisega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt kohustusliku tagasiostmispakkumise aktsia hind arvutatakse, jagades pakkumise objektiks oleva ettevõtte netovara (sealhulgas mittekontrollivad osalused – vähemusosalused) emiteeritud aktsiate arvuga?

Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, see tähendab, et pakkumise objektiks oleva ettevõtte netovarade hulka ei kuulu mittekontrollivad osalused või vähemusosalused, siis kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/25/EÜ ülevõtmispakkumiste kohta artikli 5 lõike 4 teises lõigus määratletud tähenduses saab pidada selgesti määratletuks aktsiahinna kindlaks määramise meetodit, mille mõistmiseks on vaja kohaldada ühte kohtuliku õigusloome meetodeist – kitsendavat teleoloogilist tõlgendamist?

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/25/EÜ ülevõtmispakkumiste kohta artikli 5 lõikega 4, see tähendab õiglase hinna kindlaks määramisega, on kooskõlas õigusnorm, milles on ette nähtud, et tuleb valida kõrgeim hind järgmise kolme võimaliku variandi hulgast:

3.1    hind, mille eest pakkuja või temaga kooskõlas tegutsevad isikud omandasid pakkumise objektiks oleva ettevõtte aktsiad viimase 12 kuu jooksul. Kui aktsiad on omandatud erineva hinnaga, on tagasiostuhind aktsia kõrgeim omandamishind 12 kuu jooksul enne tagasiostupakkumise esitamise õigusliku kohustuse tekkimist;

3.2.    aktsiate kaalutud keskmine hind reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis, kus kõnealuste aktsiate tehingute maht on viimase 12 kuu kõrgeim. Aktsia kaalutud keskmise hind arvutatakse 12 kuu alusel, mis eelnes tagasiostupakkumise esitamise õigusliku kohustuse tekkimisele;

3.3.    aktsia väärtus, mis arvutatakse, jagades pakkumise objektiks oleva ettevõtte netovara emiteeritud aktsiate arvuga. Netovara arvutamiseks lahutatakse pakkumise objektiks oleva ettevõtte koguvarast oma aktsiad ja kohustised. Kui pakkumise objektiks oleval ettevõttel on erineva nimiväärtusega aktsiaid, siis kas aktsia väärtuse arvutamiseks jagatakse netovara proportsionaalselt protsendiga, mis vastab iga aktsia nimiväärtusele aktsiakapitalis?

Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/25/EÜ ülevõtmispakkumiste kohta artikli 5 lõike 4 teises lõigus [liikmesriikidele] antud kaalutlusruumi kasutades liikmesriigi õigusega kehtestatud arvutusmeetod annab tulemuseks kõrgema hinna kui artikli 5 lõike 4 esimeses lõigus, siis kas see on kooskõlas direktiivi eesmärgiga valida alati kõrgeim hind?

Kui Euroopa Liidu õiguse väära kohaldamise tagajärjel on üksikisikule tekitatud kahju, siis kas võib liikmesriigi õigusega ette näha kahju hüvitamise piirangu, kui see piirang kehtib võrdselt nii liikmesriigi õiguse väära kohaldamise tagajärjel tekkinud kahjude, kui ka liidu õiguse väära kohaldamise tagajärjel tekkinud kahjude suhtes?

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/25/EÜ ülevõtmispakkumiste kohta käesolevas kohtuasjas kohaldatavad sätted annavad õigusi üksikisikutele, see tähendab, kas on täidetud vastav riigi vastutuse tekkimise nõue?

____________

1 ELT 2004, L 142, lk 12; ELT eriväljaanne 17/2, lk 20.