Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. listopada 2019. uputio Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) – Euromin Holdings (Cyprus) Limited protiv Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(predmet C-735/19)

Jezik postupka: latvijski

Sud koji je uputio zahtjev

Augstākā tiesa (Senāts)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj u prvom stupnju i žalitelj u kasacijskom postupku: Euromin Holdings (Cyprus) Limited

Tuženik u prvom stupnju i druga stranka u kasacijskom postupku: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Prethodna pitanja

Protivi li se pravilnoj primjeni članka 5. Direktive 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje1 nacionalni propis koji predviđa da se cijena dionice za obveznu ponudu otkupa izračunava tako da se neto imovina predmetnog društva (uključujući i nekontrolirajuće, manjinske udjele) podijeli s brojem izdanih dionica?

U slučaju da je odgovor na prvo pitanje niječan, to jest ako neto imovina predmetnog društva ne treba uključivati nekontrolirajuće odnosno manjinske udjele, može li se smatrati da je u smislu članka 5. stavka 4. drugog podstavka Direktive 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje, jasno utvrđen način određivanja cijene dionice ako je za njegovo razumijevanje nužna primjena jedne od metoda tumačenja prava na temelju sudske prakse – teleološkog sužavanja?

Je li u skladu s člankom 5. stavkom 4. Direktive 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje, to jest s određivanjem pravične cijene, propis koji predviđa da se mora odabrati najviša cijena od ovih triju mogućnosti:

3.1.    cijena po kojoj je ponuditelj ili osobe koje s njim zajednički djeluju kupio dionice predmetnog društva u prethodnih 12 mjeseci. U slučaju kupnje dionica po različitim cijenama, cijenu otkupa čini najviša cijena po kojoj su dionice kupljene tijekom 12 mjeseci koji prethode nastanku zakonske obveze podnošenja ponude za otkup;

3.2.    ponderirana prosječna cijena dionice na uređenom tržištu ili u sustavu multilateralne trgovinske platforme na kojoj se trgovalo s najvećim brojem dionica tijekom posljednjih 12 mjeseci. Ponderirana prosječna cijena dionice izračunava se na temelju 12 mjeseci koji su prethodili nastanku zakonske obveze podnošenja ponude za otkup;

3.3    vrijednost dionice koja se izračunava dijeljenjem neto imovine predmetnog društva s brojem izdanih dionica. Neto imovina izračunava se tako da se od ukupnog iznosa aktive predmetnog društva odbiju vlastite dionice i obveze. Ako predmetno društvo raspolaže s dionicama različite nominalne vrijednosti treba li se za izračun vrijednosti dionice iznos neto imovine podijeliti proporcionalno postotku svih nominalnih vrijednosti dionice u kapitalu društva?

Ako način izračuna uspostavljen nacionalnim pravom uz korištenje margine prosudbe koja je dodijeljena [državama članicama] na temelju članka 5. stavka 4. drugog podstavka Direktive 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje dovodi do cijene koja je veća od cijene iz članka 5. stavka 4. prvog podstavka, je li u skladu s ciljem Direktive da se uvijek odabere veća cijena?

Ako je pojedincu uzrokovana šteta nepravilnom primjenom prava Europske unije, može li se nacionalnim pravom predvidjeti ograničenje naknade navedene štete ako se to ograničenje primjenjuje i na štetu pretrpljenu zbog nepravilne primjene nacionalnog prava i na štetu zbog nepravilne primjene prava Unije?

Dodjeljuju li se odredbama Direktive 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje, koje se primjenjuju u ovom predmetu, prava pojedincima odnosno je li ispunjen odgovarajući uvjet za uspostavu odgovornosti države?

____________

1 (SL 2004., L 142, str. 12.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 141.)