Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) 7. októbra 2019 – Euromin Holdings (Cyprus) Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(vec C-735/19)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākā tiesa (Senāts)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Euromin Holdings (Cyprus) Limited

Žalovaná: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Prejudiciálne otázky

Bráni správnemu uplatňovaniu článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie,1 vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje, že sa cena akcie pri povinnej ponuke na spätný nákup vypočíta vydelením čistých aktív cieľovej spoločnosti (vrátane nekontrolných, menšinových, podielov) počtom emitovaných akcií?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, teda v tom zmysle, že čisté aktíva cieľovej spoločnosti nezahŕňajú nekontrolné alebo menšinové podiely, možno považovať metódu stanovenia ceny akcie, na pochopenie ktorej je potrebné uplatniť jednu z metód týkajúcich sa sudcovskej tvorby práva – teleologické zúženie –, za jasne určenú v zmysle článku 5 ods. 4 druhého pododseku smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie?

Je zlučiteľná s článkom 5 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie, teda so stanovením primeranej ceny, vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje, že sa z týchto troch možných variantov má vybrať najvyššia cena:

1.    cena, za ktorú navrhovateľ alebo osoby konajúce s ním v zhode nadobudnú akcie cieľovej spoločnosti v predchádzajúcich 12 mesiacoch. V prípade nadobudnutia akcií za odlišné ceny bude cenu spätného nákupu tvoriť najvyššia z nákupných cien akcií počas 12 mesiacov pred vznikom zákonnej povinnosti predložiť ponuku na spätný nákup;

2.    priemerná vážená cena akcie na regulovanom trhu alebo v multilaterálnom obchodnom systéme s najvyšším objemom transakcií s predmetnými akciami za posledných 12 mesiacov. Priemerná vážená cena akcie sa vypočíta na základe 12 mesiacov pred vznikom zákonnej povinnosti predložiť ponuku na spätný nákup;

3.    hodnota akcie vypočítaná vydelením čistých aktív cieľovej spoločnosti počtom emitovaných akcií. Čisté aktíva sa vypočítajú odpočítaním časti vlastných akcií a záväzkov od celkovej sumy aktív cieľovej spoločnosti. Ak má cieľová spoločnosť akcie s rôznymi nominálnymi hodnotami, na výpočet hodnoty akcie sa čisté aktíva rozdelia proporcionálne k percentuálnemu podielu každej nominálnej hodnoty akcie na základnom imaní?

Ak metóda výpočtu stanovená vnútroštátnym právom, pri uplatnení miery voľnej úvahy, ktorú [členským štátom] priznáva článok 5 ods. 4 druhý pododsek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie, vedie k vyššej cene ako je cena uvedená v článku 5 ods. 4 prvom pododseku, je zlučiteľné s cieľom smernice vybrať si vždy vyššiu cenu?

Môže vnútroštátne právo stanoviť obmedzenie náhrady škody v prípade, keď vznikne škoda jednotlivcovi v dôsledku nesprávneho uplatnenia práva Európskej únie, ak sa toto obmedzenie vzťahuje rovnako na škody spôsobené nesprávnym uplatnením vnútroštátneho práva, ako aj na škody spôsobené nesprávnym uplatnením práva Únie?

Priznávajú ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie, uplatniteľné na prejednávaný prípad, práva jednotlivcom, teda je splnená príslušná požiadavka na vznik zodpovednosti štátu?

____________

1 Ú. v. EÚ L 142, 2004, s. 12; Mim. vyd. 17/002, s. 20.