Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) 7. oktobra 2019 – Euromin Holdings (Cyprus) Limited/ Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(Zadeva C-735/19)

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Augstākā tiesa (Senāts)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka na prvi stopnji in pritožnica v kasacijskem postopku: Euromin Holdings (Cyprus) Limited

Tožena stranka na prvi stopnji in nasprotna stranka v kasacijskem postopku: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je nacionalna zakonodaja, v skladu s katero se cena delnice za obvezno ponudbo za ponovni nakup izračuna tako, da se neto sredstva zadevne družbe (vključno z neobvladujočimi – manjšinskimi – deleži) delijo s številom izdanih delnic, v nasprotju s pravilno uporabo člena 5 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/25/ES z dne 21. aprila 2004 o ponudbah za prevzem1 ?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, torej da ni treba, da neto sredstva vključujejo neobvladujoče ali manjšinske deleže, ali je mogoče šteti, da je v smislu člena 5(4), drugi pododstavek, Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/25/ES z dne 21. aprila 2004 o ponudbah za prevzem, jasno določena metoda določanja cene delnice, za nakup katere je treba uporabiti eno od metod na podlagi prava, razvitega na podlagi sodne prakse – teleološka redukcija?

Ali je skladna s členom 5(4) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/25/ES z dne 21. aprila 2004 o ponudbah za prevzem, to pomeni z določitvijo pravične cene, zakonodaja, v skladu s katero je treba izbrati najvišjo ceno med temi tremi možnostmi:

(1)    ceno, po kateri so ponudnik ali osebe, ki delujejo usklajeno z njim, kupili delnice zadevne družbe v prejšnjih 12 mesecih. Če so bile delnice kupljene po različnih cenah, bo cena ponovnega nakupa ob nastanku zakonske obveznosti predložitve ponudbe za ponovni nakup enaka najvišji ceni nakupa delnic v prejšnjih 12 mesecih;

(2)    tehtano povprečno ceno delnice na reguliranem trgu ali v večstranskem sistemu trgovanja z največjim obsegom transakcij z zadevnimi delnicami v zadnjih 12 mesecih. Tehtana povprečna cena delnice se ob nastanku zakonske obveznosti predložitve ponudbe za ponovni nakup izračuna na podlagi 12 prejšnjih mesecev;

(3)     vrednost delnice, izračunano tako, da se neto sredstva zadevne družbe delijo s številom izdanih delnic. Neto sredstva se izračunajo tako, da se od skupnega zneska postavk aktive zadevne družbe odštejejo lastne delnice in pasiva. Če ima zadevna družba delnice z različnimi nominalnimi vrednostmi, ali se za izračun vrednosti delnice neto sredstva delijo sorazmerno z odstotkom vsake nominalne vrednosti delnice v delniškem kapitalu?

Če metoda izračuna, določena v nacionalnem pravu, pri kateri je uporabljena diskrecijska pravica, ki jo imajo [države članice] na podlagi člena 5(4), drugi pododstavek, Direktive 2004/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o ponudbah za prevzem, privede do rezultata, da je cena višja od tiste iz člena 5(4), prvi pododstavek, ali je skladno s ciljem Direktive vedno izbrati višjo ceno?

Če je posamezniku povzročena škoda, ki je posledica nepravilne uporabe prava Evropske unije, ali lahko nacionalno pravo določi omejitev povrnitve navedene škode, če se ta omejitev uporablja tudi tako za škodo, povzročeno zaradi nepravilne uporabe nacionalnega prava, kot tudi za škodo, utrpljeno zaradi nepravilne uporabe prava Unije?

Ali določbe Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/25/ES z dne 21. aprila 2004 o ponudbah za prevzem, ki se uporabljajo v tej zadevi, podeljujejo pravice posameznikom, torej ali je izpolnjena ustrezna zahteva za nastanek odgovornosti države?

____________

1 DO 2004, L 142, p. 12.