Language of document :

Преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Литва), постъпило на 10 септември 2019 г. — „Skonis ir kvapas“ UAB/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Дело C-674/19)

Език на производството: литовски

Запитваща юрисдикция

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, (Върховен административен съд, Литва)

Страни в главното производство

Жалбоподател: „Skonis ir kvapas“ UAB

Ответник: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 2, параграф 2 от Директива 2011/64/ЕС1 на Съвета от 21 юни 2011 година относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн да се тълкува в смисъл, че тютюн за наргиле като разглеждания в настоящото производство (тоест, състоящ се от тютюн (до 24 %), захарен сироп, глицерин, ароматизатори и консервант) следва да се счита за „съставен[…] частично от вещества, различни от тютюн“ за целите на прилагането на тази разпоредба?

Трябва ли член 5, параграф 1 от Директива 2011/64/ЕС, включително ако следва да се разглежда във връзка с член 2, параграф 2, да се тълкува в смисъл, че когато тютюнът, съдържащ се в предназначена за пушене смес — в случая тютюн за наргиле (спорното изделие в разглежданото дело) — отговаря на изброените в член 5, параграф 1 от Директива 2011/64/ЕС критерии, цялата смес трябва да се счита за тютюн за пушене, независимо от останалите вещества, които съдържа?

При отрицателен отговор на втория въпрос, трябва ли член 2, параграф 2 и/или член 5, параграф 1 от Директива 2011/64/ЕС да се тълкуват в смисъл, че цялото спорно изделие като разглежданото в главното производство, получено от смесването на фино нарязан тютюн с други течни и обикновено фини вещества (захарен сироп, глицерин, ароматизатори и консервант), следва да се счита за тютюн за пушене за целите на прилагането на тази директива?

При отрицателен отговор на втория въпрос и утвърдителен отговор на първия и третия въпрос, трябва ли разпоредбите от позиция 2403 от Комбинираната номенклатура в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/872 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, изменен с Регламент (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г., Регламент за изпълнение (ЕС) № 927/2012 на Комисията от 9 октомври 2012 г., Регламент за изпълнение (ЕС) № 1001/2013 на Комисията от 4 октомври 2013 г. и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1101/2014 на Комисията от 16 октомври 2014 г., да се тълкуват в смисъл, че съставки на тютюна за наргиле като (1) захарен сироп, (2) ароматизатори и/или (3) глицерин не следва да се считат за „заместители на тютюна“?

____________

1 ОВ L 176, 2011 г., стр. 24.

2 ОВ L 256, 1987 г., стр.1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3.