Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 10. září 2019 – UAB „Skonis ir kvapas“ v. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Věc C-674/19)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: UAB „Skonis ir kvapas“

Odpůrce: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Předběžné otázky

Má být čl. 2 odst. 2 směrnice Rady 2011/64/EU1 ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků vykládán v tom smyslu, že tabák do vodní dýmky, jako je tabák posuzovaný v projednávané věci (tj. obsahující tabák (do 24 %), cukrový sirup, glycerin, aromata a konzervační látku), má být pro účely použití tohoto ustanovení považován za „skládající se […] částečně z jiných látek než z tabáku“?

Má být čl. 5 odst. 1 směrnice 2011/64/EU, a to i v případech, ve kterých je třeba jej vykládat ve spojení s čl. 2 odst. 2 této směrnice, vykládán v tom smyslu, že v případě, kdy tabák obsažený ve směsi určené ke kouření – v tomto případě tabák do vodní dýmky (sporný výrobek v posuzovaném případě) – splňuje kritéria uvedená v čl. 5 odst. 1 směrnice 2011/64/EU, je třeba celou směs považovat za tabák ke kouření bez ohledu na jiné látky, které jsou v ní obsaženy?

V případě záporné odpovědi na druhou otázku, má být čl. 2 odst. 2 nebo čl. 5 odst. 1 směrnice 2011/64/EU vykládán v tom smyslu, že se za tabák ke kouření pro účely použití této směrnice považuje celý sporný výrobek, jako je výrobek ve věci v původním řízení, vyrobený smícháním jemně řezaného tabáku s jinými tekutými a obvykle jemnými látkami (cukrový sirup, glycerin, aromata a konzervační látka)?

V případě záporné odpovědi na druhou otázku a kladné odpovědi na první a třetí otázku: je třeba ustanovení čísla 2403 kombinované nomenklatury uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/872 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 2011, prováděcího nařízení Komise (EU) č. 927/2012 ze dne 9. října 2012, prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1001/2013 ze dne 4. října 2013 a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1101/2014 ze dne 16. října 2014, vykládat v tom smyslu, že takové součásti, jako je 1) cukrový sirup 2) aromata nebo 3) glycerin, nejsou považovány za „tabákové náhražky“?

____________

1 Úř. věst. 2011, L 176, s. 24.

2 Úř. věst. 1987, L 256, s. 1.