Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Liettua) on esittänyt 10.9.2019 – ”Skonis ir kvapas” UAB v. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(asia C-674/19)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pääasian asianosaiset

Valittaja: ”Skonis ir kvapas” UAB

Vastapuoli: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista 21.6.2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/64/EU1 2 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisen vesipiipputupakan (joka koostuu tupakasta (enintään 24 prosenttia), sokerisiirapista, glyseriinistä, maku- ja aromiaineista ja säilöntäaineesta), on katsottava ”koostuvan – – osittain muista aineksista kuin tupakasta” kyseistä säännöstä sovellettaessa?

Onko direktiivin 2011/64 5 artiklan 1 kohtaa myös niissä tapauksissa, joissa sitä on luettava yhdessä saman direktiivin 2 artiklan 2 kohdan kanssa, tulkittava siten, että jos poltettavaksi tarkoitetun sekoituksen sisältämä tupakka – käsiteltävässä asiassa vesipiipputupakka (nyt tarkasteltavassa tapauksessa riidanalainen tuote) – täyttää direktiivin 2011/64 5 artiklan 1 kohdassa luetellut edellytykset, koko sekoitusta on pidettävä piippu- ja savuketupakkana sen sisältämistä muista aineksista riippumatta?

Jos toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko direktiivin 2011/64 2 artiklan 2 kohtaa ja/tai 5 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että koko käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaista riidanalaista tuotetta, joka on valmistettu sekoittamalla hienoksi leikattua tupakkaa muihin nestemäisiin ja tavallisesti hienojakoisiin aineksiin (sokerisiirappiin, glyseriiniin, maku- ja aromiaineisiin ja säilöntäaineeseen), on pidettävä piippu- ja savuketupakkana kyseistä direktiiviä sovellettaessa?

Jos toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi ja ensimmäiseen ja kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/872 liitteessä I, sellaisena kuin se on muutettuna 27.9.2011 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 1006/2011, 9.10.2012 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 927/2012, 4.10.2013 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1001/2013 ja 16.10.2014 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1101/2014, olevan yhdistetyn nimikkeistön nimikkeen 2403 säännöksiä tulkittava siten, että 1) sokerisiirapin, 2) maku- ja aromiaineiden ja/tai 3) glyseriinin kaltaisia vesipiipputupakan ainesosia ei tule pitää ”tupakankorvikkeina”?

____________

1 EUVL 2011, L 176, s. 24.

2 EYVL 1987, L 256, s. 1.