Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. rujna 2019. uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) – „Skonis ir kvapasˮ UAB protiv Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(predmet C-674/19)

Jezik postupka: litavski

Sud koji je uputio zahtjev

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: „Skonis ir kvapasˮ UAB

Tuženik: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prethodna pitanja

1.     Treba li članak 2. stavak 2. Direktive Vijeća 2011/64/EU1 od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan tumačiti na način da duhan za vodenu lulu, poput onoga koji se razmatra u ovom predmetu (odnosno koji se sastoji od duhana (do 24 %), šećernog sirupa, glicerina, aroma i konzervansa), treba smatrati „proizvodom koji djelomično […] sadrži tvari koje nisu duhan” u svrhu primjene te odredbe?

2.     Treba li članak 5. stavak 1. Direktive 2011/64/EU, i u slučajevima kada je u vezi s člankom 2. stavkom 2. te direktive, tumačiti na način da se, u slučaju kada duhan iz mješavine namijenjene pušenju, u ovom slučaju iz duhana za vodenu lulu (sporni proizvod koji se razmatra u ovome predmetu), zadovoljava kriterije navedene u članku 5. stavku 1. Direktive 2011/64/EU, cijela mješavina treba smatrati duhanom za pušenje neovisno o drugim tvarima koje taj proizvod sadržava?

3.    U slučaju niječnog odgovora na drugo pitanje, treba li članak 2. stavak 2. i/ili članak 5. stavak 1. Direktive 2011/64/EU tumačiti na način da cijeli sporni proizvod, poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku, dobiven miješanjem sitno rezanog duhana s drugim tekućim i obično finim tvarima (šećerni sirup, glicerin, arome i konzervans), treba smatrati duhanom za pušenje u svrhu primjene te direktive?

4.    U slučaju niječnog odgovora na drugo pitanje, a potvrdnog odgovora na prvo i treće pitanje, treba li odredbe tarifnog broja 2403 Kombinirane nomenklature iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/872 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 1006/2011 od 27. rujna 2011., Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 927/2012 od 9. listopada 2012., Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1001/2013 od 4. listopada 2013. i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1101/2014 od 16. listopada 2014., tumačiti na način da se komponente duhana za vodenu lulu kao što su 1. šećerni sirup, 2. arome i/ili 3. glicerin ne smatraju „nadomjescima duhana”?

____________

1 SL 2011., L 176, str. 24.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 63., str. 313.

2 SL 1987., L 256, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jezku, poglavlje 2., svezak 12., str. 3.