Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 10. septembra 2019 – „Skonis ir kvapas“ UAB/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(vec C-674/19)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: „Skonis ir kvapas“ UAB

Žalovaný: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 2 ods. 2 smernice Rady 2011/64/EÚ1 z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov vykladať v tom zmysle, že tabak do vodnej fajky, o aký ide v prejednávanej veci [to znamená pozostávajúci z tabaku (do 24 %), cukrového sirupu, glycerínu, ochucujúcich a konzervačných látok] sa považuje na účely uplatňovania tohto ustanovenia za spadajúci pod výrobky, ktoré „pozostávajú… z časti z iných látok, ako je tabak“?

Má sa článok 5 ods. 1 smernice 2011/64/EÚ, a to aj v prípadoch, keď sa má uplatňovať spolu s článkom 2 ods. 2 tejto smernice, vykladať v tom zmysle, že v prípade, ak tabak obsiahnutý v zmesi určenej na fajčenie – v tomto prípade tabak do vodnej fajky (napadnutý výrobok v posudzovanej veci) – spĺňa kritériá uvedené v článku 5 ods. 1 smernice 2011/64/EÚ, sa celá táto zmes považuje za tabak na fajčenie bez ohľadu na ďalšie látky v nej obsiahnuté?

V prípade zápornej odpovede na druhú otázku, má sa článok 2 ods. 2 a/alebo článok 5 ods. 1 smernice 2011/64/EÚ vykladať v tom zmysle, že celý napadnutý výrobok, akým je výrobok vo veci samej, vyrobený zmiešaním jemne rezaného tabaku s inými tekutými a obvykle jemnými látkami (cukrový sirup, glycerín, ochucujúce látky a konzervačné látky) sa má považovať na účely uplatňovania tejto smernice za tabak na fajčenie?

V prípade zápornej odpovede na druhú otázku a kladnej odpovede na prvú a tretiu otázku majú sa ustanovenia položky 2403 kombinovanej nomenklatúry stanovenej v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/872 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v znení nariadenia Komisie (EÚ) č. 1006/2011 z 27. septembra 2011, vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 927/2012 z 9. októbra 2012, vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1001/2013 zo 4. októbra 2013 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1101/2014 zo 16. októbra 2014 vykladať v tom zmysle, že také zložky tabaku do vodnej fajky ako 1. cukrový sirup; 2. ochucujúce látky a/alebo 3. glycerín sa nemajú považovať za „náhradky tabaku“?

____________

1 Ú. v. EÚ L 176, 2011, s. 24.

2 Ú. v. ES L 256, 1987, s. 1; Mim. vyd. 02/002, s. 382.