Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Специализиран наказателен съд (България) на 3 септември 2019 година – наказателно производство срещу IR

(Дело C-649/19)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Специализиран наказателен съд

Страна в главното производство

IR

Преюдициални въпроси

Правата на обвиняемия по чл. 4 (особено това по чл. 4 ал.3), по чл.6 ал.2 и по чл.7 ал.1 от Директива 2012/131 отнасят ли се до обвиняемия, който е арестуван въз основа на европейска заповед за арест?

При положителен отговор: чл.8 от РР 2002/584 следва ли да бъде тълкуван, като допускащ промяна в съдържанието на европейската заповед за арест, съобразно формуляра, посочен в приложението – и по-специално допускащ добавянето на нов текст в този формуляр, относно правата на издирваното лице спрямо юрисдикциите на издаващата държава, с цел оспорване на националната заповед за арест и европейската заповед за арест?

При отрицателен отговор на втория въпрос: Ще бъде ли съответно на съображение 12 и чл.1 ал.3 от Рамково решение 2002/584/ПВР, чл.4, чл.6 ал.2 и чл.7 ал.1 от Директива 2012/13/ЕС, чл.6 и чл.47 от Хартата, ако бъде издадена европейска заповед за арест с точното спазване на формуляра по Приложението (т.е. без уведомяване на издирваното лице за правата му пред издаващата юрисдикция) и веднага след като узнае за ареста му, издаващата юрисдикция го уведоми за тези му права и му изпрати съответните документи?

Ако не съществува друго правно средство за гарантиране на правата по чл. 4, особено на това по чл. 4 ал.3, по чл.6 ал.2 и по чл.7 ал.1 от Директива 2012/13/ ЕС на лице, арестувано въз основа на европейска заповед за арест, то валидно ли е Рамково решение 2002/584?

____________

1 Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство

OB 2012, L 142, стр. 1