Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. rujna 2019. uputio Spetsializiran nakazatelen sad (Bugarska) – Kazneni postupak protiv IR

(predmet C-649/19)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Spetsializiran nakazatelen sad

Stranka glavnog postupka

IR

Prethodna pitanja

Primjenjuju li se prava okrivljenika u skladu s člankom 4. (posebice pravo na temelju članka 4. stavka 3.), člankom 6. stavkom 2. i člankom 7. stavkom 1. Direktive 2012/131 na okrivljenika koji je uhićen na temelju europskog uhidbenog naloga?

Ako odgovor na to bude potvrdan: treba li članak 8. Okvirne odluke 2002/584 tumačiti na način da se njime dopušta promjena sadržaja europskog uhidbenog naloga u pogledu obrasca u Prilogu, osobito uvrštavanje novog teksta u taj obrazac koji se odnosi na prava tražene osobe na pobijanje nacionalnog i europskog uhidbenog naloga u odnosu na pravosudna tijela države članice koja izdaje uhidbeni nalog?

Ako odgovor na drugo prethodno pitanje bude negativan: je li u skladu s uvodnom izjavom 12., člankom 1. stavkom 3. Okvirne odluke 2002/584/PUP, člankom 4., člankom 6. stavkom 2. i člankom 7. stavkom 1. Direktive 2012/13/ЕU te člancima 6. i 47. Povelje to da se europski uhidbeni nalog izdaje u potpunosti u skladu s obrascem iz Priloga (tj. bez informiranja tražene osobe o njezinim pravima pred pravosudnim tijelom koje izdaje uhidbeni nalog), a pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog, nakon što je obaviješteno o uhićenju osobe, pruži toj osobi informacije o njezinim pravima te joj pošalje odgovarajuće dokumente?

Je li valjana Okvirna odluka 2002/584 ako ne postoje druga pravna sredstava kojima bi se jamčila prava osobe uhićene na temelju europskog uhidbenog naloga u skladu s člankom 4., posebice pravo u skladu s člankom 4. stavkom 3., člankom 6. stavkom 2. i člankom 7. stavkom 1. Direktive 2012/13/EU?

____________

1     Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku (SL 2012., L 142, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 48.)