Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen săd (Bulharsko) 3. septembra 2019 – trestné konanie proti IR

(vec C-649/19)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Specializiran nakazatelen săd

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

IR

Prejudiciálne otázky

Vzťahujú sa práva obvineného podľa článku 4 (najmä právo podľa článku 4 ods. 3), podľa článku 6 ods. 2 a podľa článku 7 ods. 1 smernice 2012/131 na obvineného, ktorý bol zatknutý na základe európskeho zatykača?

V prípade kladnej odpovede na uvedenú otázku, má sa článok 8 rámcového rozhodnutia 2002/584 vykladať v tom zmysle, že pripúšťa zmenu v obsahu európskeho zatykača oproti formuláru uvedenému v prílohe, najmä vloženie nového textu do tohto formulára týkajúceho sa práv vyžiadanej osoby voči súdnym orgánom členského štátu vydávajúceho zatykač napadnúť vnútroštátny zatykač a európsky zatykač?

V prípade zápornej odpovede na druhú otázku, je v súlade s odôvodnením 12, s článkom 1 ods. 3 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV, článkom 4, článkom 6 ods. 2 a článkom 7 ods. 1 smernice 2012/13/EÚ a s článkami 6 a 47 Charty, ak sa európsky zatykač vydá presne podľa formuláru uvedeného v prílohe (t. j. bez poučenia vyžiadanej osoby o jej právach, ktoré môže uplatniť na súdnom orgáne vydávajúcom zatykač) a súdny orgán vydávajúci zatykač túto osobu bezodkladne po tom, čo sa dozvie o jej zatknutí, poučí o jej právach a zašle jej príslušné dokumenty?

Ak neexistuje nijaký iný právny prostriedok na zaručenie práv osoby zatknutej na základe európskeho zatykača podľa článku 4, najmä práva podľa článku 4 ods. 3, podľa článku 6 ods. 2 a podľa článku 7 ods. 1 smernice 2012/13/EÚ, je rámcové rozhodnutie 2002/584 platné?

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 2012, s. 1).