Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija) 3. septembra 2019 – kazenski postopek zoper IR

(Zadeva C-649/19)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Spetsializiran nakazatelen sad

Stranka v postopku v glavni stvari

IR

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali pravice obdolžene osebe na podlagi člena 4 (zlasti pravica na podlagi člena 4(3)), člena 6(2) in člena 7(1) Direktive 2012/131 veljajo za obdolženo osebo, ki je bila prijeta na podlagi evropskega naloga za prijetje?

Če je odgovor pritrdilen: ali je treba člen 8 Okvirnega sklepa 2002/584 razlagati tako, da dopušča spremembo vsebine evropskega naloga za prijetje glede na obrazec iz Priloge, zlasti vključitev novega besedila o pravicah zahtevane osebe do izpodbijanja nacionalnega in evropskega naloga za prijetje pred pravosodnimi organi odreditvene države članice v ta obrazec?

Če je odgovor na drugo vprašanje nikalen: ali je, če se evropski nalog za prijetje izda ob natančnem upoštevanju obrazca iz Priloge (to je brez obvestitve zahtevane osebe o njenih pravicah pred odreditvenim pravosodnim organom) in odreditveni pravosodni organ to osebo nemudoma po tem, ko izve za njeno prijetje, obvesti o njenih pravicah in ji pošlje ustrezne listine, to v skladu z uvodno izjavo 12, členom 1(3) Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ, členi 4, 6(2) in 7(1) Direktive 2012/13/EU ter členoma 6 in 47 Listine?

Ali je Okvirni sklep 2002/584 veljaven, če ni drugega pravnega sredstva za zagotovitev pravic na podlagi člena 4, zlasti pravice na podlagi člena 4(3), na podlagi člena 6(2) in na podlagi člena 7(1) Direktive 2012/13/EU osebi, prijeti zaradi evropskega naloga za prijetje?

____________

1 Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku (UL 2012, L 142, str. 1).