Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 czerwca 2019 r. w sprawie T-209/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 14 sierpnia 2019 r. przez Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

(Sprawa C-613/19 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (przedstawiciel: C. Klawitter, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Autec AG

Postanowieniem z dnia 24 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) nie uwzględnił odwołania i nakazał wnoszącej odwołanie pokrycie własnych kosztów.

____________