Language of document :

Жалба, подадена на 1 август 2019 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 11 юни 2019 г. по дело T-138/18, De Esteban Alonso/Комисия

(Дело C-591/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: B. Mongin и J. Baquero Cruz)

Друга страна в производството: Fernando De Esteban Alonso

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 11 юни 2019 г. (T-138/18);

да се отхвърли иска, предявен пред първата инстанция;

да се осъди г-н De Esteban да заплати всички съдебни разноски за двете инстанции.

Основания и основни доводи

С първото основание в жалбата — грешка в правната квалификация на фактите под хипотезата на член 4 от Решение № 1999/396 на Комисията — Комисията поддържа, че Общият съд не е трябвало да приема, че г-н De Esteban е трябвало да бъде „приравнен“ на лицата, посочени поименно в писмото, изпратено от OLAF на френските органи на 19 март 2003 г. или най-малкото, считан за лично замесен в деянията, въпреки че заинтересованото лице не е от никоя от тези категории.

Второто основание е изведено от неправилно от правна гледна точка тълкуване на член 9, параграф 4 от Регламент № 1073/1999, според който институциите трябва да предприемат по доклада, представен от OLAF, „дейcтвиятa, по-специално от дисциплинарен или прaвен хaрактeр, които резултатите от него налагат […]. Според Комисията тази разпоредба не може да се тълкува a contrario като ограничаваща правото на преценка, с която тя разполага при защитата на интересите на Съюза и по-конкретно, като забраняваща ѝ да се конституира като граждански ищец и да обжалва пред национални органи, когато намира това за целесъобразно в светлината на данните, с които разполага, включително на етап, предшестващ приемането на евентуален доклад на OLAF.

С третото основание, предявено при условията на евентуалност, Комисията изтъква, че Общият съд не е можел да уважи иска за обезщетение поради липса на причинно-следствена връзка. Общият съд се отклонил неоснователно от своята съдебна практика, съгласно която не е налице достатъчно пряка причинно-следствена връзка между предаването на данните от OLAF на националните органи и твърдяната вреда.

____________